Death by Suicide - Work with Family in Mouming

Anna Andrzejewska-Cioch

Abstrakt


Śmierć samobójcza – praca socjalna z rodziną w żałobie

Samobójstwo – wołanie o pomoc, krzyk rozpaczy, niezrozumienie, szok i pytanie: Dlaczego? Dlaczego nie chciał żyć, dlaczego nie prosił o pomoc, dlaczego nic nie zauważyliśmy? Śmierć samobójcza jest zawsze wielkim szokiem dla rodziny, znajomych i najbliższego środowiska; aktem niezrozumienia przyczyn i powodów odebrania sobie życia. Słysząc o samobójstwach, najczęściej zatrzymujemy się nad osobami, które odebrały sobie życie, często zapominając o tych, którzy pozostali z tym pytaniem: Dlaczego? W większości przypadków zastanawiamy się nad cierpieniem osoby, która popełniła samobójstwo, nad jej motywacjami i niezrozumiałym dla nas wyborem śmierci, zapominając jednocześnie o tych, którzy zmuszeni zmierzyć się z samobójczą śmiercią osoby bliskiej, walczą ze stratą, żalem i smutkiem. Rodzina pogrążona w żałobie bardzo często nie radzi sobie ze stratą bliskiej osoby, potrzebuje wówczas pomocy z zewnątrz, ponieważ wsparcie najbliższych bądź przyjaciół jest niewystarczające lub nie można na nie liczyć. Często nie wiemy, jak się zachować w obliczu śmierci, jak pomóc ludziom przeżywającym żałobę, aby w sposób spokojny pogodzili się ze stratą i mogli powrócić do życia społecznego i rodzinnego, które bez względu na wszystko, toczy się dalej własnym biegiem. Praca socjalna powinna stać się odpowiedzią na potrzebę pracy z rodziną w żałobie, a zwłaszcza z tą rodziną, na której śmierć miała charakter samobójczy. Artykuł jest próbą ukazania potrzeby pełnego i profesjonalnego przygotowania pracownika do zadań związanych z pomocą rodzinie w trudnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza ze wsparciem w obliczu śmierci jednego z jej członków. Czas żałoby powinien być czasem trwania pracownika z klientem, czasem rozmów i profesjonalnych działań mających na celu pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania i nauki życia bez osoby bliskiej. Ale jak żyć, ze świadomością, że najbliższa nam osoba wybrała śmierć?


Słowa kluczowe


samobójstwa; żałoba; praca socjalna; wsparcie; praca socjalna z rodziną; edukacja pracowników socjalnych

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alexander H., Doświadczenie żałoby różne rodzaje śmierci różne typy żałoby (Experiencing Mourning Different Types of Death Different Types of Mourning), Poznań: W Drodze 2001.

Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Interwencja kryzysowa w przypadku zachowań samobójczych (Crisis Intervention in Suicidal Behaviours), in: W. Badura-Madej (Ed.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników socjalnych (Secected Topics on Crisis Intervention: Manual For Social Workers), Warsaw: Wydawnictwo Interart 1996, s. 184.

Herbert M., Żałoba w rodzinie. Jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich rodzinom (Mourning in Family. How Can we Help Suffering Children and Their Parents), Gdańsk: GWP 2005.

Głaz S. SJ.: Sens życia (Sense of Live), Cracow: WAM 1998.

Hołyst B., Samobójstwo – przypadek czy konieczność (Suicide – an Accident or a Necessity), Warszawa: PWN 1983.

Kriese M., Piętno smutku. Słowa otuchy dla tych, którzy cierpią (A Mark of Sorrow. Hopeful Words for Those who Suffer), Radom: Polwen 2005.

Krysińska K., Żałoba po śmierci samobójczej (Mourning after a Suicidal Death), www.dracus.eu/cmspl/item/227 (dostęp: 4.11.2013).

Kubler-Ross E., Śmierć ostatni etap rozwoju (Death: the Final Stage of Growth), Warsaw: Laurum 2008.

Kubler-Ross E., Rozmowy o śmierci i umieraniu (On Death and Dying), Poznań: Rodzina i Media 1998.

Rochford G., Teoria, koncepcje, odczucia i praktyka, rozważanie kwestii deprywacji w ramach zajęć z zakresu pracy socjalnej (Theory, Concepts, Feelings and Practice, Considering the Issue of Deprivation as a Part of Social Work Classes), in: J. Lishman (Ed.), Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej (Theory for Teachers of Practical Social Work), Warsaw: Wydawnictwo Interart 1996, s. 112.

Siwińska E., Pracownik socjalny w obliczu sytuacji rodziny w żałobie (A Social Worker in the Face of a Mourning Family), in: M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno- prakseologicznym (New Areas for Social Work in Ethical and Practical Dimension), Cracow: Impuls 2010.

Sobkowiak M., Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w pracy socjalnej (Preventing Suicidal Behaviours in Social Work), Gorzów Wielkopolski: Publikatornia 2011, www.publikatornia.pl (dostęp: 8.12.2013).

Stukan J., Diagnoza ryzyka samobójstwa (Suicide Risk Diagnosis), Opole: Prometeusz 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)