Кількість дітей в сім’ї як модератор динаміки змін подружніх презентацій в контексті сімейних та соціальних координат

Halyna Bevz

Abstrakt


Liczba dzieci w rodzinie jako czynnik zmian ról małżeńskich w kontekście rodzinnych i socjalnych wskaźników

Artykuł przedstawia wyniki, jakie uzyskano w badaniu dynamiki prezentacji małżeńskich odnośnie do liczby dzieci w rodzinie. Przeprowadzone na Ukrainie badanie obejmowało specyfikę funkcjonowania rodzin zastępczych, znajdujących się w trudnej sytuacji, mających na utrzymaniu dzieci. Jak się okazuje, obecność dzieci w rodzinie jest pożądana przez małżonków i aktywizuje w nich poczucie integralności oraz odpowiedzialności, dążenie do samodzielności oraz podniesienia dobrobytu w rodzinie. Większa liczba dzieci w rodzinie wiąże się z inicjowaniem odmiennej dynamiki stanów u mężczyzn i kobiet, zrównoważeniu wskaźników, które stanowią dwie grupy czynników. Pierwsza grupa wyjaśnia status społeczny badanych (zadowolenie z zaspokajanych potrzeb, uznanie społeczne oraz wsparcie socjalnego dobrobytu rodzinnego), zaś druga stanowi czynniki rodzinno-małżeńskie (udoskonalenie kompetencji rodzicielskich, jakość relacji małżeńskich, uczucie solidarności oraz postrzeganie swego partnera jako osoby współczującej i współpracującej). Wyodrębniona w badaniu zmiana postaw i ról małżonków odnośnie do rodziny i społeczeństwa może być wyjaśniona na podstawie teorii wymiany wartości oraz socjalizacji grupowej. Stwierdzono, że rozerwanie cykliczności procesów wzajemnej wymiany stwarza ryzyko dla rozwoju struktury rodziny, co z kolei obniża również rolę rehabilitacyjno-podtrzymującą rodziny zastępczej.


Słowa kluczowe


małżeństwo; rodzina zastępcza; dzieci; dobrobyt rodziny; cykliczne procesy; mężczyzna; kobieta; podejmowane role

Bibliografia


Bevz H., Uwarunkowania uprzedzeń wobec dzieci u dorosłych, w: J. Gorbaniuk (red.), Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin: Wydawnictwo EL-Press 2007, s.90-97.

Бевз Г., Прийомна сім'я: соціально-психологічні виміри: монографія, Кiev: Вид. Дім „Слово” 2010.

Берг-Кросс Л., Терапия супружеских пар, Мoskva: Инст-т психотерапии 2004.

Котли П., Новые приемные родители. Первый опыт, Новосибирск: ООО «Дата» 2000.

Кричевский Р., Социальная психология малой группы, Мoskva: Аспект Пресс 2001.

Ослон В., Ребенок в приемной семье: проблемы воспитания, Пермь: ПОИПКРО 2004.

Райгородский Д.,Практическая психодиагностика: методики итесты: уч. пос. Самарa: Из –ий Дом «БАХРАХ-М» 2000.

Шапарь В., Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми, Ростов н / Д: Феникс 2006.

Шнейдер Л., Семейная психология: учебник пособие для вузов, Moskva–Екатеренбург: Академический Проект, Деловая книга 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)