Praca socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Historia, paradygmat, innowacje

Jarosław Jęczeń

Abstrakt


Historia, paradygmat i innowacyjność budują tożsamość idei, zjawiska czy rzeczy. Tę głęboką prawdę metodologiczną należałoby zastosować także odnośnie do zagadnienia pracy socjalnej. Kolejny krok to tworzenie definicji. Musi ono mieć swoje zwieńczenie w dążeniu do ustalenia elementum constitutivum pracy socjalnej. Służy temu cała hermeneutyka jako zjawisko (wiedza, nauka) i proces rozumienia, tłumaczenia i interpretacji wszelkich systemów znaków, które prowadzą do odkrycia ich sensu. Tak rozumiana hermeneutyka jest oparta na prawdzie i w ostatecznym efekcie jest osobotwórcza, bo sens spełnia się tylko w osobie. To świat osoby – mysterium personae – wyznacza metodologiczne poszukiwania w obszarze pracy socjalnej, gdzie człowiek stanowi najwyższe dobro w relacji homo homini. Ze zrozumiałych względów tutaj został zamieszczony jedynie wstępny szkic, niepełny i syntetyczny.


Słowa kluczowe


praca socjalna; nauki o rodzinie; osoba; streetworking; innowacje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik Cz. S., Hermeneutyka personalistyczna, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 1994.

Bartnik Cz. S., Personalizm, Lublin 2000.

Chmielecka E. (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010.

Galarowicz J., Imię własne człowieka. Klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły – Jana PawłaII, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1996.

Jęczeń J., Gry komputerowe jako świadome działanie człowieka, w: J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak(red.), Hazard i uzależnienia wirtualne, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 75-91.

Jęczeń J., Mass media – nowy obszar pracy socjalnej, w: K. Jęczeń, Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2011, s. 195-206.

Jęczeń J., Nowe technologie w pracy socjalnej, w: J. Jęczeń, B.Lelonek-Kuleta (red.), Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 77-95.

Jęczeń J., Praca socjalna – nowy kierunek studiów Instytutu Nauk o Rodzinie KUL, „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3(58): 2011, s. 343-346.

Jęczeń J., Streetworking online?, w: J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta (red.), Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 149-161.

Jęczeń J., Streetworking – uczestnictwo czy alienacja?, w: J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta (red.), Granice streetworkingu, Lublin: Polihymnia 2013, s. 15-36.

Jęczeń J., Wspólnototwórcza rola środków społecznego przekazu w rodzinie, w: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako kościół domowy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 613-624.

Kantowicz E., Praca socjalna w Europie, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2008.

Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie, Lublin: RW KUL 1997.

Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, w: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wydawnictwo „Żak” 1995.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1996.

Wojtyła K., Segno di contraddizione. Esercizi nel Vaticano, Roma-Vaticano, Sede Apostolica 5-12 III 1976, Milano: Vita e Pensiero 1977.

Wojtyła K., Znak sprzeciwu, Paryż: Éditions du Dialoque 1980, Znaki Czasu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)