Związek modlitwy nieustannej z przepowiadaniem homilijnym w świetle przekazów patrystycznych

Edward Wasilewski

Abstrakt


Przygotowanie homilisty do głoszenia słowa Bożego to złożony proces, który obejmuje jego sferę intelektualną, uczuciową i wolitywną. Temu zagadnieniu wiele miejsca poświęcają ojcowie Kościoła. To nie jest tylko głoszenie Bożej prawdy, ale przede wszystkim świadectwo własnego życia, gdyż homilista jest także pierwszym słuchaczem. Modlitwa osobista jest nieodzowna w przygotowaniu homilii. Etymologia greckiego terminu όμιλία (homilia) oznacza „obcowanie z Bogiem”. Homilia skierowana do słuchaczy i jej skuteczność zależy od osobistego „obcowania z Bogiem”, które powinno stać się osobistym doświadczeniem głosiciela słowa Bożego. Ważnym staje się duchowe przygotowanie homilisty, w którym istotną rolę stanowi uważne studium Pisma Świętego oraz osobista modlitwa. Te dwa elementy, a nie talent krasomówczy, stają się główną siłą sprawczą całego przepowiadania. Tego rodzaju „obcowanie z Bogiem” winno stanowić stałą dyspozycję życiową homilisty, zarówno na etapie przygotowania, jak i w czasie głoszenia słowa Bożego.


Słowa kluczowe


przygotowanie homilisty; modlitwa nieustanna; homilia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, t. I-IV, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962.

Augustyn, Komentarz do Psalmów, w: Liturgia Godzin, t. I, Poznań: Pallottinum 1982, s. 267-269.

Augustyn, Objaśnienia Psalmów, tłum. J. Sulowski, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1986 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 37).

Bekes G., De continua oratione Clementis Alexandrini doctrina, Roma: Herder 1942.

Clemente Alessandrino, Gli Stromati. Note di vera filosofia, Milano: Akademie Verlag 1985.

Drączkowski F., Modlitwa − „nieustanne przebywanie z Bogiem” w świetle przekazów patrystycznych, w: Homo orans, red. J. Misiurek i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2000, s. 69-85.

Drączkowski F., Znaczenie słów Klemensa Aleksandryjskiego, „Modlitwa jest rozmową z Bogiem” w ich kontekście bliższym i dalszym, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 8(1981), s. 129-132.

Drączkowski F., Eklezjologia Klemensa Aleksandryjskiego, w: Kościół starożytny − Królestwo Chrystusa i instytucja, red. F. Drączkowski, Lublin: Polihymnia 2010, s. 51-75.

Drączkowski F., Patrologia, Pelplin: Bernardinum 2012.

Grzegorz z Nyssy, Pięć homilii o Modlitwie Pańskiej, tłum. W. Kania, „Vox Patrum” 11(1986), s. 674-708.

Jan Chryzostom, Homilie o modlitwie, tłum. Liturgia Godzin, t. II, Poznań: Pallottinum 1984, s. 58-60.

Klemens Aleksandryjski, Stromata, PG 8, 685-9,602; tłum. J. Pliszczyńska, Kobierce, t. I-II, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1994.

Małunowiczówna L. (red.), Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1993.

Meisels W., Podręczny słownik włosko-polski, t. I-II, Warszawa: Wiedza Powszechna 1986.

Orygenes, Homilie o Księdze Kapłańskiej; tłum. K. Augustyniak, w: Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, red. L. Małunowiczówna, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1993, s. 45-53.

Staniek E., Przygotowanie kaznodziei, w: Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków: Redemptoris Missio 1997, s. 23-243.

Szram M., Modlitwa. Okres patrystyczny, w: Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, kol. 1529-1532.

Święty Augustyn, De doctrina Christiana, tłum. J. Sulowski, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1989.

Święty Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, tłum. J. Szymusiak, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1967.

Twardy J., Modlitwa kaznodziei, w: Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków: Redemptoris Missio 1997, s. 230-235.

Wójtowicz H., Antologia modlitwy patrystycznej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 1971.

Von Severus E., Reallexicon für Antike und Christentum, t. I-VIII, Stuttgart 1950-1990.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.12-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)