Homilia w dokumentach polskich synodów diecezjalnych (2000–2012)

Leszek Szewczyk

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest analiza dokumentów dziesięciu polskich synodów diecezjalnych z lat 2000-2012. Opracowanie omawia zagadnienie znaczenia synodów diecezjalnych dla dzieła głoszenia słowa Bożego. Kolejno omówione są kwestie związane ze znaczeniem synodu w życiu Kościoła lokalnego, wypowiedzi synodów diecezjalnych na temat roli przepowiadania słowa Bożego, próba określenia istoty homilii, a także elementów treściowych i formalnych przepowiadania homilijnego.  Z analizy dokumentów synodalnych wynika, że w określaniu istoty homilii czerpią z nauczania Kościoła powszechnego. Dokumenty wskazują, iż treść przepowiadania powinna być chrystocentryczna i poruszać najistotniejsze problemy egzystencjalne słuchaczy. Większość analizowanych dokumentów zachęca głosicieli homilii do dostosowania elementów formalnych wypowiedzi do potrzeb i możliwości słuchaczy. Istotną luką jest brak odwołania do badań empirycznych dotyczących stanu przepowiadania słowa Bożego na terenie poszczególnych diecezji.

Słowa kluczowe


synod diecezjalny; homilia; przepowiadanie słowa Bożego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Broński W., Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 1999.

Góralski W., Sprawowanie władzy ustawodawczej przez biskupów na synodach diecezjalnych w Polsce pod rządami KPK z 1983 r., „Prawo Kanoniczne” 46(2003), nr 3-4, s. 15-38.

Góralski W., Synody w historii Kościoła w Polsce. Szkic do dziejów ustawodawstwa synodalnego, „Studia Płockie” 27(1999), s. 147-156.

Gręźlikowski J., Instytucja synodu diecezjalnego w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II, „Studia Włocławskie” 4(2001), s. 107-126.

I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok: Kuria Metropolitalna Białostocka 2000.

I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012). Przypatrzmy się powołaniu naszemu, Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II 2012.

I Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005). Statuty i aneksy. Parafia u progu nowego tysiąclecia, oprac. P. Stobrawa i in., Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 2005.

I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: 1996–2001, Zamość: Kuria Diecezjalna 2001.

III Synod Gdański: misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia [Statuty], Gdańsk: Kuria Metropolitalna Gdańska 2001.

IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 2003.

Olszewski M., Synod diecezjalny a program duszpasterski, „Studia Teologiczne” 2000, t. XVIII, s. 123-136.

Pazera W., Odnowa homiletyczna w świetle ważniejszych uchwał synodów diecezjalnych, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 32(2004), s. 153-159.

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009), Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego, Kalisz: Kuria Diecezjalna 2009.

Sławiński H., Znaczenie, geneza i struktura „Dyrektorium homiletycznego”, „Polonia Sacra” 19(2015), nr 3, s. 155-176.

Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008. Dokumenty i Statuty, Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha 2008.

Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000. Statuty i Aneksy, red. J. Bar, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2000.

Szewczyk R., Wymiar pastoralny i ewangelizacyjny I Synodu Diecezji Ełckiej, „Ełckie Studia Teologiczne” 2(2001), s. 307-312.

Śmigiel W., Synod diecezjalny jako wyraz kolegialności Kościoła i szansa na ożywienie duszpasterstwa, „Teologia Praktyczna” 11(2010), s. 199-210.

Uchwały pierwszego synodu diecezji toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, Toruń: „Bernardinum” 2011.

Wyskiel T., Odpowiedzialność proboszcza w dziedzinie nauczania w świetle uchwał synodów polskich w latach 1983-2000, „Prawo Kanoniczne” 50(2007), nr 1-2, s. 253-297.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.12-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)