Symboliczno-mistatogiczny wymiar przepowiadania ewangelizacyjnego na przykładzie kursu ewangelizacyjnego „Nowe Życie”

Sławomir Płusa

Abstrakt


Wezwanie do nowej ewangelizacji prowokuje do poszukiwania takich form przepowiadania słowa Bożego, które mają szansę dotrzeć do współczesnych niewierzących. Głoszenie im Dobrej Nowiny nie może zostać sprowadzone do przekazu teologicznych treści, gdyż czym innym jest kerygmat prowadzący do zrodzenia wiary, a czym innym pogłębiająca go katecheza. Ewangelizacyjny przekaz kaznodziejski potrzebuje mocnego ukierunkowania symboliczno--mistagogicznego. Oznacza ono tworzenie poprzez głoszenie słowa Bożego wydarzenia spotkania ludzkiej egzystencji z egzystencją Boga. Rozpowszechniona na całym świecie koncepcja Szkół Nowej Ewangelizacji (SNE), której twórcą jest Jose H. Prado Flores, podejmuje taką próbę. Kurs „Nowe Życie” jest podstawowym kursem kerygmatycznym w programie SNE. Zastosowana w nim metoda głoszenia słowa Bożego charakteryzuje się bardzo dynamicznym przebiegiem narracji, wykorzystaniem rekwizytów nawiązujących do codziennego doświadczenia słuchaczy oraz włączenie przepowiadania w paraliturgię. Taki sposób głoszenia umożliwia słuchaczowi uczestnictwo w doświadczeniu symbolicznym. Polega ono na wejściu w osobistą relację z Jezusem, którego uobecniają znaki materialne dołączone do przekazu treści kerygmatycznych. Swoistym szczytem takiego głoszenia staje się paraliturgia, która wzmacnia i konkretyzuje wymiar mistagogiczny przepowiadania. Przeanalizowanie dynamiki głoszenia słowa Bożego na kursie „Nowe Życie” pokazuje, że zasady budowania doświadczenia symbolicznego można wykorzystać w innych formach przepowiadania, takich jak np. kazanie czy homilia.


Słowa kluczowe


nowa ewangelizacja; kerygmat; doświadczenie symboliczne; mistagogia; Szkoła Nowej Ewangelizacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Draguła A., Jakiej Ewangelii potrzebuje współczesny niewierzący?, „Przegląd Homiletyczny” 16(2012), s. 55-66.

Dyk S., Mistagogiczna natura i funkcja homilii, „Przegląd Homiletyczny” 11(2007), s. 103-112.

Dyk S., Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie, Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2015.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Kraków: Wydawnictwo M 2013.

Haslinger H., Sakramente – befreiende Deutung von Lebenswirklichkeit, w: Handbuch Praktische Theologie. Durchführungen, red. H. Haslinger, C. Bandschuh-Schramm, O. Fuchs i in., Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 2000, s. 164-184.

Pazera W., Koncepcja homilii ewangelizacyjnej, Częstochowa: Częstochowskie Zakłady Graficzne 2002.

Płusa S., Doświadczenie symboliczne jako kształt kerygmatu, „Przegląd Homiletyczny” 14(2010), s. 19-30.

Płusa S., Jak głosić słowo Boże dziś?, w: Słowo Boże w Kościele, red. R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2009, s. 135-150.

Prado Flores J.H., de Lara C.M., Nowe Życie, Stryszawa: Biuro Krajowe Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja w Polsce i Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” 2010.

Prado Flores J.H., Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji, tłum. B. Jakubowski, Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech 2013.

Prado Flores J.H., Sekret Pawła. Zawodnik Jezusa Chrystusa, tłum. M. Bigiel, Łódź: Wydawnictwo Odnowy w Duchu Świętym 2007.

Rahner K., Die theologische Dimension der Frage nach Menschen, w: Schriften zur Theologie XII, Zürich−Einsiedeln−Köln 1975, s. 387-406.

Rahner K.: Hörer des Wortes. Zur Grundlegung einer Religionsphilosophie. Neu bearbeitet von J.B. Metz, München: Herder 19692.

Ratzinger J., Chrystus i Jego Kościół, tłum. W. Szymona, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2005.

Ratzinger J., Europa Benedykta. W kryzysie kultur, tłum. W. Dzieża, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2005.

Slipek L., Parafia jakiej pragnę, Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2001.

Suquia A., Nowa Ewangelizacja: niektóre zadania i niebezpieczeństwa doby obecnej, tłum. L. Balter, w: Nowa Ewangelizacja, red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań: Pallotinum 1993, s. 34-57.

Szlachetka W., Fenomen Szkół Nowej Ewangelizacji. Studium socjologiczno-pastoralne, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2011.

Szymik J., „Chrystus-Kościół” jako podmiot chrześcijanina i teologii. Podstawy dogmatyczne przepowiadania w celebracjach sakramentalnych, „Przegląd Homiletyczny” 14(2010), s. 31-46.

Wahl H., Symbolische Erfahrung. Skizze einer psychoanalytisch fundierten Symboltheorie, „Wege zum Menschen” 51(1999), s. 447-462.

Wojtyła K., Człowiek drogą Kościoła, red. K. Czajkowska, M. Jagosz, Rzym: Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu 1992.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.12-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)