Przepowiadanie narracyjne jako forma dotarcia do współczesnego człowieka

Radosław Karczewski

Abstrakt


Współczesny człowiek żyje i uczy się w kulturze ikonicznej, co sprawia, że jego mentalność staje się podobna do tej kultury. Tymczasem przepowiadający pozostają sługami słowa. Narracja jest jedną z form obrazowego mówienia, które dąży do stworzenia w umyśle słuchacza obrazu głoszonej prawdy. Dlatego narracja staje się wprawnym narzędziem, które jednocześnie pozostaje słowem, a z drugiej strony odpowiada mentalności współczesnego człowieka.


Słowa kluczowe


narracja; mentalność ikoniczna; homilia; przepowiadanie narracyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bishops' Committee on Priestly Life and Ministry. United States Conference of Catholic Bishops, Fulfilled in Your Hearing. The Homily in The Sunday Assembly, Washington 1982.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Poznań: Pallottinum 1994.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Kraków: Wydawnictwo M 2013.

Arystoteles, Retoryka – Poetyka, tłum. H. Podbielski, Warszawa: PWN 1988.

Broński W., Argumentacja jako element warsztatu komunikacyjnego kaznodziei, „Przegląd Homiletyczny” 5-6(2001-2002), s. 125-132.

Garpiel R., Obrazowość w kaznodziejskim komunikowaniu perswazyjnym, w: Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, red. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków: Nomos 2004.

Kudasiewicz J., Biblia, historia, nauka, Kraków: Wydawnictwo M 1986.

Lemmermann H., Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki, Wrocław: Astrum 1997.

Lowry E.L., How to Preach a Parable. Designs for Narrative Sermons, Nashville: Abingdon Press 1989.

Łysy H., Sposób przekazu prawd katechizmowych w przepowiadaniu homilijnym, „Przegląd Homiletyczny” 5-6(2001-2002), s. 71-78.

Malina A., Dobra nowina pomimo złych wieści (Mk 14,1-11), „Studia Pastoralne” 7(2011), s. 386–397.

Müller K., Homiletyka na trudne czasy, tłum. M. Mijalska, Kraków: Wydawnictwo M 2003.

Oleś P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa: Scholar 2009.

Pikor W., Narracyjny model katechezy biblijnej. Część II: Założenia metodologiczne, „Katecheta” 3(2011), s. 3-11.

Pikor W., Narracyjny model katechezy biblijnej. Część III: Perspektywy rozwoju, „Katecheta” 4(2011).

Przyczyna W., Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków: Poligrafia Salezjańska 2000.

Schwarz A., Jak pracować nad kazaniem, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1993.

Sikora J., Od Słowa do słowa. Literackość współczesnych kazań, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008.

Simon H., Wiarę opowiadać. Sympozjum homiletyczne w Goslar 1986, „Współczesna Ambona” 15/3(1987), s. 127-134.

Siwek G., Zbawcza skuteczność liturgicznego przepowiadania, w: Liturgia i przepowiadanie, red. W. Przyczyna, Kraków: Wydawnictwo M 2010, s. 247-268.

Siwek G., Przepowiadać skuteczniej, Kraków: Wydawnictwo „Homo Dei” 1992.

Siwek G., Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów, Kraków: Wydawnictwo M 2007.

Siwek G., Przepowiadanie jako opowiadanie, „Biblioteka Kaznodziejska” 149(2005), t. 3, s. 26-29.

Sławiński H., Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków: Wydawnictwo M 2008.

Szymik J., Solecka K., Język teologiczny. Teoria i praktyka. Historia i współczesność, „Przegląd Homiletyczny” 5-6(2001-2002), s. 117-124.

Szymik S., Fides ex visu – perspektywa biblijna, w: Fides ex visu, red. R. Knapiński, A. Kramiszewska, Lublin: TN KUL 2011.

Świderkówna A., Biblia a człowiek współczesny, Kraków: Znak 2008.

Trzebiński J., Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, w: Narracja jako sposób rozumienia świata, red. tenże, Gdańsk: GWP 2002, s. 18-39.

Trzebiński J., Zatorski M., Narracja między ludźmi, „Studia Psychologiczne” 41(2003), z. 4, s. 169-196.

Twardy J., Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem: inspiracje psychologiczne w niemieckojęzycznych publikacjach homiletycznych (1970-1996), Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.12-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)