Psalm responsoryjny jako źródło homilii mszalnej

Stanisław Dyk

Abstrakt


Psalm responsoryjny wraz z innymi czytaniami Lekcjonarza oraz z tekstami stałych lub zmiennych części Mszy danego dnia jest podstawowym źródłem homilii. Stanowi on integralną część liturgii słowa Bożego oraz ważny, interpretacyjny kontekst pozostałych czytań Lekcjonarza. Sprzyja medytacji słowa Bożego, przez co posiada wielkie znaczenie liturgiczne i duszpasterskie. Z tych też racji psalmu nie wolno lekceważyć w przygotowaniu i wygłoszeniu homilii. Psalm responsoryjny jako źródło homilii wymaga poprawnej interpretacji. Hermeneutyka psalmu domaga się odkrycia powiązania treści psalmu z innymi czytaniami oraz odnalezienia odniesienia do misterium Chrystusa obchodzonego w danej celebracji. W takim chrystologicznym kontekście należy następnie szukać w psalmach uczuć i doświadczeń egzystencjalnych uczestników zgromadzenia liturgicznego. W ten sposób homilia stać się może chrystologiczną interpretacją ludzkiego doświadczenia oraz pomocą w odnalezieniu odpowiedzi, jaką wierni mają dać objawiającemu się w psalmach Panu.


Słowa kluczowe


misterium Chrystusa; psalm responsoryjny; celebracja liturgiczna; homilia; Lekcjonarz; interpretacja słowa Bożego; doświadczenie życiowe słuchaczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bać T., Psalmy Liturgii Godzin i paschalna interpretacja, w: Misterium Chrystusa w roku liturgicznym, red. J. Nowak, Poznań: Hlondianum 2012, s. 328-343.

Bandura A., Wstęp, w: Orygenes. Hieronim. Homilie o Księdze Psalmów, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004, s. X-XIII.

Bonneau N., Biblia a liturgia, w: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W.R. Farmer, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM 2001, s. 117-124.

De Zan R., Leggere la Bibbia nella liturgia, „Rivista Liturgica” 88(2001), nr 6, s. 869-880.

De Zan R., «I molteplici tesori dell'unica Parola». Introduzione al Lezionario e alla lettura liturgica della Bibbia, Padova: Messaggero di Sant'Antonio 2008.

Deiss L., Le Psaume responsorial, „La Maison-Dieu” 166(1986), s. 61-81.

Dyk S., „Co głosić, aby wierzyli”, Studium homiletyczne Lekcjonarza mszalnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Ferraris F., La mensa della parola e dell'Eucaristia. Per ben celebrare con il Lezionario e il Messale, Milano: Paoline 2008.

Fischer B., Christological Interpretation of the Psalms Seen in the Mirror of the Liturgy, „Questions Liturgiques” 71(1990), s. 227-235.

Goonan M., Odpowiem Bogu psalmem. Refleksje nad psalmami responsoryjnymi. Rok A-B-C, Kraków: Wydawnictwo „Salwator” 2002.

Kiełczewski R., Teologia mszalnej liturgii słowa, w: Eucharystia w duszpasterstwie, red. A.L. Szafrański, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1977, s. 87-163.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja „Redemptionis sacramentum” – o tym, co należy zachowywać a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, Rzym 2004.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Poznań: Pallottinum 2015.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań: Pallottinum 2004.

Kuźmicki J., Integracyjny charakter psalmu responsoryjnego, „Kaliskie Studia Teologiczne” 2(2003), s. 251-259.

Łach S., Psalmy. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz liturgiczno-świąteczny, Poznań: Pallottinum 1986.

Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań: Pallottinum 2006.

Pierskała R., Psalm responsoryjny w posoborowej reformie liturgicznej, w: Mysterium Christi, t. I: Fundamentalne rzeczywistości liturgii, red. W. Świerzawski, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 193-203.

Święta Kongregacja Kultu Bożego, Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego, Poznań: Pallottinum 2011.

Venturi G., Il lezionario, catechesi narrativa della Chiesa, „Rivista Liturgica” 71(1984), nr 1, s. 52-79.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.12-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)