Wydatki zakrystii krakowskiego kościoła Bożego Ciała (I poł. XVII w.) jako świadectwo kultury muzycznej Kanoników Regularnych Laterańskich

Czesław Grajewski

Abstrakt


W Archiwum kościoła pw. Bożego Ciała w Krakowie znajduje się księga rachunkowa (Expensa pecuniae) prowadzona przez zakrystianów w latach 1616-1676. Autor artykułu przeanalizował te zapisy, które dotyczą wydatków na muzykę kościelną. Zakonnicy płacili śpiewakom, instrumentalistom za uświetnienie muzyką liturgii. Pierwsza część księgi dotyczy okresu przed najazdem szwedzkim, tj. lat 1616-1652, kiedy nastąpiła przerwa w prowadzeniu rachunkowości. Dokument jest dowodem wysokiej kultury muzycznej kultywowanej w klasztorze krakowskim.


Słowa kluczowe


muzyka; Kanonicy Regularni Laterańscy; Kraków; klasztor

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartynowski M., Błachut A., Klasztor Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie, Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich, Kraków 1905.

Bieniarzówna J., Stulecie upadku, w: Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII, red. J. Bienia- rzówna, J.M. Małecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984, s. 357-537.

Chrościcki J., Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, PWN, Warszawa 1974.

Expensa pecuniae thesaurii sacrarii Ecclesiae S[anciti]S[simi] Corporis Christi per me P[atrem] Joannem Gelasium Sacristianum adnotata, 1616-1676. Archiwum Klasztoru Bożego Ciała, ms. b.s.

Grajewski Cz., Instrument organowy w perspektywie sztuki wanitatywnej, „Musica Ecclesiastica” 11(2016), s. 33-45.

Hinz E., Zarys historii muzyki kościelnej, Bernardinum, Pelplin 2000.

Jagosz M., Przedrozbiorowe procesje wawelskie ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, „Studia Claramontana” 17(1997), s. 38-126.

Kątny Ł., Kultura muzyczna Kanoników Regularnych Laterańskich Prepozytury Bożego Ciała i wybranych klasztorów kongregacji krakowskiej w latach 1405-1795, Warszawa 2016 (mps pracy dokt w arch. UKSW).

Krukowski J., Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.

Kubieniec J., Lamentacje chorałowe w krakowskich rękopisach liturgicznych od XII do XVIII wieku, „Muzyka” 1(1999), s. 7-42.

Łatak K., Nalbach S., Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI w., Kraków 2009.

Łatak K., Pęgier M., Kronika Stefana Ranatowicza, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2017.

Łatak K., Późnośredniowieczny ceremoniał pogrzebowy prepozytów generalnych kongregacji krakowskiej Kanoników Regularnych Laterańskich, „Echa Przeszłości” 8(2007), s. 57-65.

Łatak K., Szkoły parafialne kanoników regularnych laterańskich w Małopolsce w czasach staropolskich, „Nasza Przeszłość” 117(2012), s. 351-380.

Pęgier M., Kronika ks. Stefana Ranatowicza. Studium z zakresu nowożytnego dziejopisarstwa klasztornego, Warszawa 2015. Praca doktorska napisana w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; egzemplarz w Bibliotece UKSW.

Ranatowicz S., Casimiriae civitas, Biblioteka Jagiellońska, ms. 3742/III.

Ryłko S., Droga do kanonizacji bł. Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem, Kraków 1997.

Sitnik A.K., Inwentarze klasztoru i kościoła bernardynów we Lwowie z czwartej ćwierci XVIII w., „Hereditas Monasteriorum” 7(2015), s. 351-433.

Urban W., Szkoła Parafialna Bożego Ciała w Krakowie w pierwszej połowie XVI w. w świetle krakowskiego Archiwum Archidiecezjalnego, „Nasza Przeszłość” 78(1992), s. 385-389.

Walter-Mazur M., Muzyka jako element klasztornych uroczystości w świetle XVIII-wiecznych archiwaliów benedyktynek kongregacji chełmińskiej, „Hereditas Monasteriorum” 2(2013), s. 57-80.

Zaremska H., Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form społecznych życia religijnego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.13-16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)