Delimitacja w posłudze słowa Bożego

Michał Klementowicz

Abstrakt


Komunikowanie znaczeń w różnych rodzajach tekstów powinno być związane z wyraźnym wyznaczeniem ich granicy, czyli delimitacją. Niniejszy artykuł omawia zagadnienie delimitacji w przepowiadaniu słowa Bożego. W opracowaniu punktem odniesienia jest semantyczne znaczenie komunikowanych treści, które może pozwolić na określenie granicy formułowanych wypowiedzi. W oparciu o to wyróżnione zostały trzy sposoby delimitacji znaczeń. Po pierwsze w wymiarze dookreślenia semantycznego głoszonych treści. Po drugie omówiona została delimitacja kerygmatyczna. Jako ostatnia została wyróżniona tzw. delimitacja narracyjna.


Słowa kluczowe


przepowiadanie słowa Bożego; dookreślenie semantyczne; delimitacja kerygmatyczna; delimitacja narracyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chaim W., Bibliodrama w głoszeniu słowa Bożego, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 12, s. 5-18.

Clark B., Relevance Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2013.

Dąbała J., Tajemnica i suspens w sztuce pisania. W kręgu retoryki dziennikarskiej i dramaturgii medialnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Dobrzyńska T., Tekst: próba syntezy, „Pamiętnik Literacki” 82(1991), nr 2, s. 142-183.

Dobrzyńska T., Tekst, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 293-314.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Dyk S., Co głosić, aby uwierzyli. Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Jakowska K., Delimitacja tekstu w cyklu opowiadań, „Pamiętnik Literacki” 84(1993), nr 2, s. 94-106.

Klementowicz M., Funkcja fatyczna języka homilii i kazań, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 12, s. 61-73.

Klementowicz M., Homilia jako tekst integralny teologicznie, w: Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017, s. 9-19.

Klementowicz M., Performatywna funkcja języka homilii, „Roczniki Teologiczne” 62(2015), z. 12, s. 161-174.

Klementowicz M., Spójność tekstu jako warunek poprawnej homilii, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 12, s. 63-77.

Majewski M., Jak przekłady zmieniają Biblię. O teorii i praktyce tłumaczenia Pisma Świętego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (skrypt), Kraków 2013, w: https://upjp2.academia.edu/ MarcinMajewski (dostęp: 1.09.2018).

Spójność tekstu, w: Słownik pojęć i tekstów kultury, red. E. Szczęsna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002.

Warchala J., Dialog potoczny a tekst, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991.

Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.12-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)