Elementy teatrologii w homiletyce polskiej

Adam Kalbarczyk

Abstrakt


W bibliografii współczesnej homiletyki polskiej można znaleźć zaledwie kilka prac podejmujących w całości problematykę teatru. Poświęcone są one zasadniczo refleksji teoretycznej, którą ogólnie można ująć w hasło „teatr a przepowiadanie”, oraz pokazywaniu możliwości posługiwania się teatrem w praktyce głoszenia słowa Bożego i w dydaktyce kaznodziejstwa. We wszystkich publikacjach tego nurtu można znaleźć zarówno odniesienia do osiągnięć obcych teologów, np. homiletyka dramaturgiczna, jak też zupełnie nowy, rodzimy materiał badawczy, np. teatr ewangelizacyjny czy teatr animacji jako medium słowa Bożego. Cenne jest w nich przede wszystkim ukazanie wartości i potwierdzenie przydatności form teatralnych w przekazie Ewangelii, ustalenie czytelnych kryteriów ich stosowania, jak też zwrócenie uwagi na pewne niebezpieczeństwa związane z ich wykorzystaniem (np. sprowadzenie posługi słowa do poziomu świeckiego widowiska). Wszystkie te prace są przejawem poszukiwań skutecznego i atrakcyjnego sposobu wyrazu prawdy objawionej w jakże potrzebnym dziś dialogu ze współczesną kulturą i sztuką.


Słowa kluczowe


teatrologia; homiletyka polska; przepowiadanie; publikacje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balthasar H. U. von, Teodramatyka. I Prolegomena, Wydawnictwo M, Kraków 2005.

Bańkowski T., Teatr jako forma przepowiadania. Z doświadczeń teatru amatorskiego diecezji tarnowskiej, w: Popularny dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, M.B. Stykowa, TN KUL, Lublin 1990, s. 131-147.

Chaim W., Rozmowa w przekazie kaznodziejskim. Homilie i kazania dialogowane, w: Retoryka na ambonie, red. P. Urbański, Wydawnictwo M, Kraków 2003, s. 291-325.

Chaim W., Dramaturgiczna koncepcja homilii i homiletyki, „Przegląd Homiletyczny” 17(2013), s. 7-27.

Draguła A., Narracja czy inscenizacja? O naturze języka religijnego, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych, Poznań 2009, s. 255-262.

Gierasimczyk T., Formy teatralne w przepowiadaniu homilijnym, praca magisterska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2001.

Grzegorski Z., Inscenizacja religijna jako środek wychowania w wierze, „Katecheta” 3(1980), s. 121-125.

Grzegorski Z., Homiletyka kontekstualna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 1999.

Jan Paweł II, List do artystów, Watykan 1999.

Kaczmarek W., Istota teatru, „Roczniki Kulturoznawcze” 2(2011), s. 89-106.

Kalbarczyk A., Teatr animacji jako narzędzie przepowiadania, „Przegląd Homiletyczny” 17(2013), s. 117-132.

Kalbarczyk A., Teatr animacji jako medium słowa Bożego. Studium teatrologiczno-homiletyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2013.

Kosiński D., Teatr i teatrologia, w: Słownik wiedzy o teatrze, Wydawnictwo Park Edukacja, Bielsko-Biała 2005.

Kopciński J., Teologia w działaniu, „Teatr” 7-8(2008), s. 21-27.

Lach M., Teatr w przepowiadaniu. Refleksje teoretyczno-praktyczne, „Przegląd Homiletyczny” 17(2013), s. 133-145.

Nicol M., Einander ins Bild setzen. Dramaturgische Homiletik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005.

Piotrowski E., Teodramat: dramatyczna soteriologia Hansa Ursa von Balthasara, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999.

Piotrowski E., Teatr w teologicznej wizji Hansa Ursa von Balthasara, „Ethos” 1-2(2007), s. 89-109.

Polska Bibliografia Homiletyczna 1945-2005, opr. W. Przyczyna, L. Szewczyk, Wydawnictwo M, Kraków 2007.

Sławiński H., rec: ks. A. Kalbarczyk, Teatr animacji jako medium słowa Bożego. Studium teatrologiczno-homiletyczne, Poznań 2013, „Przegląd Homiletyczny” 17(2013), s. 177-179.

Strzelecki R., Teatr seminaryjny w Polsce po roku 1978, w: Wokół współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce (1979-1989), red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993, s. 217-272.

Strzelecki R., Droga teatru. Działalność sceniczna w wyższych seminariach duchownych w Polsce 1948-1988, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997.

Wilk W., Teatr a przepowiadanie (Wrażenia i refleksje po Przeglądzie Teatrów Seminaryjnych w Poznaniu w dniach 25-29 II 1984), „Homo Dei” 53/3(1984), s. 212-217.

Wilk W., rec: I. Sławińska, M.B. Stykowa, Popularny dramat i teatr religijny w Polsce, TN KUL, Lublin 1990, „Homo Dei” 60/4(1991), s. 97-98; „Ateneum Kapłańskie” 118/1(1992), s. 162-163.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.12-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)