Eschatologia chrześcijańska jako treść homilii

Stanisław Dyk

Abstrakt


Eschatologia w homilii to nie tylko przekaz doktryny o ziemskim kresie człowieka i świata. Homilijne głoszenie treści eschatologicznych to także przepowiadanie misterium Chrystusa, w którym zostały zainaugurowane czasy ostateczne; to pokazywanie, jak owe ostateczne czasy stają się rzeczywistością w celebracji liturgicznej; to wezwanie do włączenia się w ową nowość królestwa Bożego poprzez partycypację chrześcijanina w etosie Trójcy Przenajświętszej i postępowanie według obyczajów Bożych. Eschatologia dotyczy zatem nie tylko przyszłości, lecz także teraźniejszości – dotyczy liturgii, życia i moralności. Dzięki takiemu powiązaniu tych dwóch rzeczywistości chrześcijanin odkrywa głębszy wymiar swej egzystencji – odkrywa jej sens i jest umocniony w nadziei na pełną realizację Królestwa. Nadzieja eschatologiczna nie pomniejsza bowiem znaczenia obowiązków ziemskich, ale raczej daje nowe motywy do podjęcia ich realizacji.


Słowa kluczowe


eschatologia; homilia; Paruzja; misterium Chrystusa; celebracja liturgiczna; życie chrześcijanina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Corbon J., Liturgia. Źródło wody życia, W drodze, Poznań 2005.

Czerwik S., Misterium Adwentu i Narodzenia Pańskiego na tle prefacji, „Liturgia Sacra” 3-4 (1996), s. 5-21.

Durrwell F.X., Eucharystia sakrament paschalny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987.

Dyk S., Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2016.

Gelineau J., L`omélie, forme plénière de la prédication, „La Maison – Dieu” 82 (1965), s. 29-42.

Greshake G, Życie silniejsze niż śmierć. O nadziei chrześcijańskiej, W drodze, Poznań 2010.

Hahn S., Moc słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa liturgii, Wydawnictwo „Salwator”, Kraków 2010.

Hryniewicz W., Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 3: Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata, Lublin 1991.

Irla S., Jak mówić o śmierci, nieśmiertelności i zmartwychwstaniu, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 175-187.

Jagodziński M., Jak dzisiaj mówić o sądzie, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 189-203.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Pallottinum, Poznań 2015.

Kudasiewicz J., Królestwo Boże, w: Słownik teologiczny, t. 1, red. A. Zuberbier, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1985, s. 261-263.

Magnani P., L`omelia, attualizzazione della Parola, „Liturgia” 44(2009), nr 6, s. 79-99.

Malina A., List do Hebrajczyków. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018.

Maloney G.A., Chrystus kosmiczny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.

Migut B., Teologia liturgiczna. Próba systematyzacji, w: Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii, red. Tenże, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 13-26.

Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.

Ratzinger J./Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1, Wydawnictwo M, Kraków 2007.

Ratzinger J., Śmierć i życie wieczne, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983.

Romaniuk K., Eschatologia w Nowym Testamencie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1985, kol. 1109-1111.

Schönborn Ch., Przebóstwienie, życie i śmierć, W drodze, Poznań 2001.

Sobieraj E., Homilia w katolickiej teologii posoborowej, w: Eucharystia w duszpasterstwie, red. A.L. Szafrański, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997, s. 165-253.

Strzelecka K., Eschatologia w teologii, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1985, kol. 1111-1113.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.12-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)