Reclaiming Biblical Relevance in Preaching. The Necessary and Sufficient Conditions of Biblical Relevance in Preaching

Lech Bekesza

Abstrakt


Przywracanie relewancji biblijnej w przepowiadaniu. Warunki konieczne i wystarczające relewancji biblijnej w głoszeniu słowa Bożego

Pożądanym rezultatem komunikacji biblijnej jest aplikacja – proces, w którym słuchacz odnosi do swojego życia prawdę zawartą w słowie Bożym. Wskutek tego celem komunikacji biblijnej jest relewancja – proces odnoszenia prawdy Bożego słowa do słuchacza. W sercu tego równania komunikacji biblijnej znajduje się pytanie o warunki konieczne i wystarczające, które musi spełniać kazanie, aby być uznanym za relewantne biblijnie. Artykuł ten analizuje materię i formę komunikacji biblijnej starając się określić ich relację do świadomości słuchacza (rozumu, uczuć i woli). Stwierdza się w nim, że obiektywna podstawa relewancji biblijnej zawarta jest w treści biblijnej zawsze nakierowanej na wolę słuchacza oraz w formie biblijnej ujmującej treść w pewne ramy na potrzeby rozumu słuchacza. Kazanie jest relewantne biblijnie w takim zakresie, w jakim powyższe relacje występują w procesie komunikacji.


Słowa kluczowe


biblijna relewancja; przepowiadanie; treść; forma; intelekt; wola

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bibby, Reginald. Fragmented Gods: The Property and Potential of Religion in Canada. Toronto: Irwin Publishing, 1987.

Collins, John J. “Introduction: Towards the Morphology of a Genre.” Semeia 1979, 14: 1-20.

Fee, Gordon and Stuart, Douglas. How to Read the Bible for All Its Worth: A Guide to Understanding the Bible. Grand Rapids: Zondervan, 1982.

Greidanus, Sidney. The Modern Preacher and the Ancient Text. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1988.

Guelich, Robert A. The Sermon on the Mount: A Foundation for Understanding. Waco: Word Books, 1982.

Kaiser, Walter Jr. Toward An Exegetical Theology. Grand Rapids: Baker Book House, 1981.

Litfin, Duane. Public Speaking. Second Edition. Grand Rapids: Baker Book House, 1992.

Robinson, Haddon. Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages. Second Edition. Grand Rapids: Baker Academic, 2001.

Stott, John R.W. Christian Counter-Culture: The Message of the Sermon on the Mount. Downers Grove: Intervarsity Press, 1978.

Warren, Timothy. “A Paradigm for Preaching”. Bibliotheca Sacra 1991, October-December, 463-486.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.12-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)