Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn w czasie wolnym od pracy

Julia Gorbaniuk, Maria Chuchra

Abstrakt


Wprowadzenie. Analiza literatury ukazuje zróżnicowane, a niekiedy sprzeczne dane dotyczące aktywności fizycznej kobiet i mężczyzn.

Cel. Celem pracy jest porównanie wybranych aspektów aktywności ruchowej kobiet i mężczyzn.

Przedmiot i metody. Przebadano 100 mężczyzn i 100 kobiet dobierając osoby badane „metodą doboru parami” pod względem czterech zmiennych: miejsca zamieszkania, wykształcenia, stanu cywilnego oraz wieku. Posłużono się zbudowanym kwestionariuszem ankiety.

Wyniki. Mężczyźni i kobiety w zakresie pewnych aspektów aktywności ruchowej (zwłaszcza jej form) różnią się, natomiast w odniesieniu do motywów i przeszkód wykazano niewielkie różnice.

Wnioski. Kobiety istotnie częściej jako aktywność ruchową preferują spacery, natomiast mężczyźni bieganie, pływanie, korzystanie z siłowni oraz z sal gimnastycznych do gier zespołowych. Kobiety w dni robocze posiadają znacząco mniej czasu wolnego niż mężczyźni. Jedynym czynnikiem inspirującym do aktywności ruchowej, różnicującym obydwie grupy, jest istotnie częściej występujący u kobiet motyw „dla urody”. Obydwie grupy nie różnią się ze względu na przeszkody utrudniające im podejmowanie aktywności fizycznej, chociaż kobiety częściej stwierdzają brak czasu.


Słowa kluczowe


aktywność fizyczna; aktywność ruchowa; kobiety; mężczyźni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aktywność fizyczna Polaków, CBOS, Warszawa 2013.

Aktywność fizyczna Polaków 2017, https://sponsoringsport.pl/raport-aktywnosc-fizyczna-polakow-2017 [10.04.2018].

Chuchra M., Gorbaniuk J., Selected health behaviours in professionally active men and women, „Polish Journal of Public Health” 2017, nr 2, s. 67-70.

Duda B., Charakterystyka aktywności fizycznej osób dorosłych, „Medycyna Sportowa” 2006, nr 6, s. 329-332.

Gorbaniuk J., Chuchra M., Preferencje żywieniowe kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), nr 10, s. 161-164.

Góreczka A., Garczyński W., Motywy podejmowania aktywności fizycznej – przegląd literatury, „Heath and Sport” 2017, nr 7, s. 322-337.

Kaźmierczak U., Radzimińska A., Dzierżanowski M., Bułatowicz I., Strojek K., Srokowski G., Zukow W., Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze, „Journal of Education, Health and Sport” 2015, nr 5(1), s. 56-68.

Poziom aktywności fizycznej Polaków, KANTAR PUBLIC 2017 s. 4. Ministerstwo Sportu i Turystyki, https://msit.gov.pl/download/1/13795/Analizawyni kow2017.pdf [10.05.2018].

Słopiecka A., Kamusińska E., Formy wypoczynku preferowane przez kobiety. „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”18(2012), nr 1, s. 1-7.

Sport i aktywność fizyczna, Eurobarometr (nr 3.334), Belgia 2010.

Stachura A., Płatek Ł., Benek A., Aktywność ruchowa kobiet i mężczyzn w różnym wieku, w: Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka – teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje, red. A. Kazimierczak, A. Maszorek-Szymala, E. Dębowska, Łódź 2008, s. 214-219.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.

Wleklak K., Janowski J., Bresińska-Krawiec E., Konarski J., Liberka M., Karpowicz K.., Apolinarska J., Porównanie motywów uczestnictwa kobiet w różnych formach aktywności fizycznej typu aerobik i aqua – aerobik, „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” 17(2013), nr 1, s. 65-75.

Zapała M., Kowalczyk B., Lubińska-Żądło B., Aktywność fizyczna a styl życia kobiet w wieku produkcyjnym, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 21(2015), nr 4, s. 391-397.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.10-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)