Rodzinne uwarunkowania postaw młodzieży wobec pornografii − komunikat z badań

Joanna Dworakowska

Abstrakt


Pornografia należy do zjawisk, które w literaturze przedmiotu nie zostały do tej pory jednoznacznie zdefiniowane. Lansowana we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej wieloznaczność zjawiska oraz jego normalizacja powoduje, iż można je interpretować i wartościować na wiele różnych sposobów. W dostępnych badaniach i analizach brakuje ujęcia, które pokazywałoby jak pornografia oddziałuje na rozwój i funkcjonowanie młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych.

Prezentowany artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań własnych, dotyczących rodzinnych uwarunkowań postaw młodzieży wobec pornografii. W zamyśle autorskim ma stanowić wstęp do dyskusji i pogłębionych badań w tym obszarze. Badania dotyczą grupy 137 uczniów, w celu zebrania danych empirycznych posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety. Na drodze analiz podjęto próbę odnalezienia odpowiedzi na pytanie czy wybrane zmienne środowiska rodzinnego (typ związku rodziców, styl kierowania wychowawczego w rodzinie, poczucie wsparcia emocjonalnego ze strony rodziców, uznawane przez rodziców wartości) różnicują postawy młodzieży wobec pornografii, w aspekcie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym.


Słowa kluczowe


młodzież; postawa; pornografia; rodzina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bryant J., Brown D., Uses of Pornography, w: Pornography: Research Advances and Policy Considsiderations, red. D. Zillmann, J. Bryant, Hove−London−New Jersey 1989, s. 25-55.

Fagan P., Wpływ pornografii na jednostkę, małżeństwo, rodzinę i społeczeństwo, Wydawnictwo Fundacja „Głos dla Życia”, Poznań 2010.

Jakubowski T., Zagrożenia w dziedzinie płciowości − pornografia, „Katecheta” 1999, nr 7-8, s. 37-43.

Kornas-Biela D., Wpływ pornografii na rozwój osobowości człowieka, w: Dział Ekspertyz Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu, Pornografia − zagrożenia dla rodziny i społeczeństwa, Wydawnictwo Kancelaria Senatu Biuro IiDS, Warszawa 1999, s. 12-30.

Lew-Starowicz Z., Encyklopedia erotyki, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2004.

Lew-Starowicz Z., Seks w sieci i nie tylko…, Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2002.

Łaciak B., Świat społeczny dziecka, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1998.

Łukaszek M., Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży (na podstawie badań wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1977.

McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, tłum. E. Klekot, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2004.

Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987.

Nowak S., Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973.

Obuchowska I., Jaczewski A., Rozwój erotyczny, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2002.

Rodan A., Historia erotyki, t. 1. Pornografia, Wydawnictwo Garmond A.G., Łódź 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.10-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)