Proces adaptacji rodziny do niepełnosprawności dziecka

Witold Janocha

Abstrakt


Wstępne analizy przeprowadzonych badań wskazują, iż sytuacja psychospołeczna rodziny, w skład której wchodzi osoba z niepełnosprawnością, jest bardzo trudna i złożona. Odpowiedzi na ważne i ciekawe pytania, które w toku badań empirycznych postawiono rodzicom i osobom niepełnosprawnym, prezentują obraz rodziny poszukującej zrozumienia sytuacji, próbującej poradzić sobie z różnego rodzaju problemami, jak finanse czy aktywność zawodowa, dążącej do przystosowania się do nowej sytuacji i mocno zaangażowanej w opiekę nad osobą niepełnosprawną. Niestety, jak wskazują wyniki badań, aktywność opiekuńcza jest domeną jednej osoby w rodzinie, a jest nią matka.


Słowa kluczowe


niepełnosprawność; rodzina; przystosowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chodkowska M., Kulturowe uwarunkowania postaw wobec inwalidztwa oraz osób niepełnosprawnych. Ciągłość i możliwość zmian, w: Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania, red. M. Chodkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, s. 159-184.

Głogosz D., Kołaczek B., Sytuacja wewnątrzrodzinna i warunki rozwojowe dzieci, w: Rodzina wielodzietna w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Balcerzek-Paradowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1997, s. 72-87.

Janocha W., Poczucie sensu życia osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008.

Janocha W., Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009.

Janocha W., Religijność osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

Kawczyńska-Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.

Kirenko J., Oblicza niepełnosprawności, WSS-P, Lublin 2006.

Kirenko J., Osoba z dysfunkcją narządu ruchu z powodu uszkodzeń rdzenia kręgowego, w: Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans, red. B. Szczepankowska, J. Mikulski, Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1999, s. 86-93.

Kirenko J., Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i jego uwarunkowania, w: Rodzina źródłem życia i szkołą miłości, red. D. Kornas-Biela, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 385-392.

Mactavish J.B., Family Caregivers of Individuals with Intellectual Disability: Perspectives on Life Quality and the Role of Vacation, „Journal of Leisure Research Review” 39(2007), s. 127-155.

Ostrowska M., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych. (Raport z badań), IFiS, Warszawa 1994.

Parchomiuk M., Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Pisula E., Rola J., Radzenie sobie ze stresem przez rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 1994, nr 5, s. 161-172.

Sidor B., Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z niepełnosprawnością umysłową, w: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 393-404.

Tomaszewski T., Człowiek i otoczenie, w: Psychologia, red. T. Tomaszewski, PWN, Warszawa 1975 s. 13-36.

Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, w: I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1999, s. 18-52.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.10-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)