Pomoc rodzinie z osobą w terminalnej fazie choroby nowotworowej na przykładzie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie

Mirosław Kalinowski

Abstrakt


Rodzina stanowi najpewniejszy fundament wsparcia w sytuacji cierpienia i umierania bliskiej osoby. Aktywność jej wynika z siły więzi wewnątrzrodzinnej oraz właściwych regulacji prawnych wspierających jej działania oparte na zasadzie sprawiedliwości i pomocniczości. Realizacja ich uruchamia społeczny kapitał aktywności wypływający z zasady dobra wspólnego, miłości społecznej i solidarności. Przykład Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej, działającego w ramach Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, wskazuje na praktyczne aplikacje powyższego kierunku działania w ramach pomocy rodzinie.


Słowa kluczowe


rodzina; choroba nowotworowa; umierający; hospicjum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszek A., Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000.

Borutka T., Mazur J., Zwoliński A., Katolicka nauka społeczna, Częstochowa 2004.

Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności, red. D. Pater, Warszawa 2014.

Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności. Medycyna−Filozofia−Teologia, red. D. Pater, Warszawa 2015.

Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności. Medycyna−Teologia−Kultura, red. D. Pater, Warszawa 2016.

Henning R., Katholische Soziallehre, w: Katholisches Soziallexikon, hrsg. A. Klose, W. Mantl, V. Zsifkovits, Innsbruck−Wien−München 1982, s. 1306-1317.

Höffner J., Chrześcijańska nauka społeczna, Warszawa 1999.

Himes K., Responses to 101 Questions on Catholic Social Teaching, New York 2002.

Kalinowski M., Towarzyszenie w cierpieniu. Posługa hospicyjna, Lublin 2002.

Kalinowski M., Wspólnoty nadziei. Realizacja zasad życia społecznego w ruchu hospicyjnym, Lublin 2007.

Karta Hospicjum, ogłoszona na I Zjeździe Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego w Gdańsku w dniach 1-3 lipca 1992 r., „Gościna Serca” 1(1993), nr 3, s. 2.

Koperek J., Zasady życia społecznego, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 1605-1609.

Krucina J., Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972.

Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie współczesnym. Świat i wspólnota, t. 1, Lublin 1998.

Nagórny J., Fundamentalne zasady życia społecznego, w: Być chrześcijaninem, red. M. Rusecki, Lublin 2006, s. 422-428.

Okun F., Skuteczna pomoc psychologiczna, Warszawa 2002.

Olejnik S., Teologia moralna szczegółowa. Moralność życia społecznego, Warszawa 1970.

Pater D., Holistyczna koncepcja człowieka chorego. Teologia−medycyna−praktyka, Warszawa 2017.

Paszkowska T., Psychologia w kierownictwie duchowym, Lublin 2014.

Piwowarski W., ABC katolickiej nauki społecznej, Pelplin 1993.

Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego, red. A. Gałdowa, Kraków 2005.

Skorowski H., Być chrześcijaninem i obywatelem dziś. Refleksje o postawach moralno-społecznych, Warszawa 1994.

Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104; Ustawa o dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy − Prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2015 r., poz. 1923; Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2017 r., poz. 210.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 873; Ustawa z dnia 9 listopada 2015 r. o nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm; Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o fundacjach. Dz. U. z 2015 r., poz. 1339; Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. z 2017 r., poz. 573.

Valerio A. Uzdrowienie medytacją chrześcijańską. Modlitwa na nowo odkryta, Kielce 2000.

Waleszczuk Z., W trosce o człowieka umierającego. Geneza Hospicjum w Polsce, Wrocław 2004.

Wilfrid S., Terapia duchowa. O duchowym przewodnictwie i duszpasterstwie, Poznań 2001.

World Health Organization. Cancer Pain Relief and Palliative Care, Geneva 1990.

W stronę człowieka umierającego, red. J. Drążkiewicz, Warszawa 1989.

Zwoliński A., Zbiorowy obowiązek. Zarys katolickiej nauki społecznej, Kraków 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.10-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)