Ekologia rodziny i ochrona środowiska w nauczaniu Kościoła Katolickiego

Mirosław Brzeziński

Abstrakt


Człowiek tworząc w swoim życiu naturalne środowisko, jakim jest rodzina, powinien troszczyć się o jego ochronę. Przejawem ekologicznego działania w rodzinie jest zdolność doświadczania miłości, uczenie się szacunku i współżycia z innymi ludźmi. Jakość tych wspólnotowych odniesień oraz sposób życia, których człowiek doświadcza w rodzinie, kształtuje postawy proekologiczne. Współdziałając ze Stwórcą troszczy się o ochronę życia ludzkiego. Podejmuje zatem działania zmierzające do wyeliminowania z życia procesów degradacji i zagłady, a zabiega o życie w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Człowiek jest bowiem nierozerwalną częścią środowiska, a więc troska o jego przetrwanie leży w jego najgłębszym interesie. Człowiek powołany jest również do panowania nad ziemią poprzez swoją pracę i własny rozwój, stara się być duchowo dojrzalszy i bardziej odpowiedzialny zwłaszcza za słabszych i potrzebujących.


Słowa kluczowe


rodzina; środowisko; ekologia rodziny; ekologia środowiska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (29.06.2009).

Dołęga J.M., Ekofilozofia i jej otulina, w: Rozmaitości ekofilozofii, red. A. Skowroński, Olecko 2006, s. 43-67.

Franciszek, Encyklika Laudato si (24.05.2015).

Franciszek, Encyklika Amoris laetitia (19.03.2016).

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (04.03.1979).

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens (14.09.1981).

Jan Paweł II, Encyklika Familiaris consortio (22.11.1981).

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus (01.05.1991).

Jan Paweł II, List do rodzin (02.02.1994).

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae (25.03.1995).

Konstańczak S., Kontrowersje wokół ekologii głębokiej, w: Rozmaitości ekofilozofii, red. A. Skowroński, Olecko 2006, s. 121-140.

Konsumizm, w: https://sjp.pwn.pl/sjp/;2473455 (14.02.2018).

Latawiec A., Rodzina ekologiczna – co to jest?, w: Ekologia rodziny ludzkiej, red. J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, Olecko 2000, s. 43-57.

Najder-Stefaniak K., Twórcze działanie w paradygmacie ekologicznym, w: Rozmaitości ekofilozofii, red. A. Skowroński, Olecko 2006, s. 201-220.

Ochrona środowiska, w: http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ochrona-srodowiska (30.04.2018).

Papuziński A., Historyczne a współczesne motywy i cele ochrony przyrody, w: Rozmaitości ekofilozofii, red. A. Skowroński, Olecko 2006, s. 29-41.

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio (26.03.1967).

Woronowski F., Zagadnienie proekologicznego wychowania w rodzinie, w: Ekologia rodziny ludzkiej, red. J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, Olecko 2000, s. 229-244.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.10-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)