Specjalna Modlitwa eucharystyczna ubogaceniem Ordo celebrandi Matrimonium? O kanadyjskiej anaforze dla obrzędowej Mszy św. Pro sponsis w szerszym kontekście

Walerian Bugel

Abstrakt


Wśród tekstów anaforalnych autoryzowanych przez najwyższą władzę kościelną swoistym charakterem wyróżnia się kanadyjska Modlitwa eucharystyczna Mszy obrzędowych Pro sponsis. Jest to jedyna tego rodzaju ME, stosowana tylko w diecezjach Kanady posługujących się językiem francuskim oraz chyba najmniej znana i omawiana w opracowaniach naukowych. Celem artykułu jest przedstawienie jej tekstu czytelnikowi polskiemu. W tym celu autor artykułu szkicuje szerszy kontekst historyczny jej powstania, poczynając od obrad w auli soborowej. Następnie dokonuje jej prezentacji od strony formalnej i treściowej i przeprowadza analizę teologiczną zawartych w niej sformułowań. Dalej stara się wskazać na jej walory poprzez porównanie z dwoma innymi podobnymi projektami anafor proweniencji prywatnej (holenderskim i belgijskim), na koniec zaś stara się pokazać powody, dla których pozostaje ona wciąż nieznana szerszemu kręgowi liturgistów, mimo że stanowi istotne ubogacenie tekstów liturgicznych stosowanych w obrzędach zawierania małżeństwa w czasach posoborowych.


Słowa kluczowe


Modlitwa eucharystyczna; Msza obrzędowa Pro sponsis; Kanada; diecezje języka francuskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A la recherche de prières eucharistiques pour notre temps, red. Hervé Cnudde, Dieudonné Dufrasne, André Haquin, René Lejeune, Robert Gantoy, (seria: Vivant liturgie, 90), Paris: Le Centurion 1976.

Berti Corrado M., Calabuig Ignazio M.: Progetto di prece eucaristica per la messa di battesimo o cresima, „Ephemerides liturgicae” 83 (1969), nr 1-2, s. 99-125.

Bugel Walerian: Anafora jako teologický text. Vybrané otázky na příkladu pokoncilních eucharistických modliteb římské liturgie, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2016.

Bugnini Annibale: Die Liturgiereform 1948-1975. Zeugnis und Testament, red. Johannes Wagner, François Raas, przeł. Heinrich Venmann, Freiburg–Basel–Wien: Herder Verlag 1988.

Conférence des évêques catholiques du Canada: Prière eucharistique pour le mariage, Paris: Service des Editions de la CECC 2011.

Decreta generalia, „Notitiae” 18 (1982), nr 188, s. 142-144.

Franik Józef: Liturgia wobec wyzwań współczesności. Problematyka odnowy liturgii w Kościele holenderskim, Opole: Redakcja Wydawnictw WT UO 2005.

Gantoy Robert: Auf der Suche nach eucharistischen Hochgebeten für die Gegenwart. Vorläufige Bilanz einer belgischer Arbeitsgruppe, „Liturgisches Jahrbuch” 23 (1973), H. 1, s. 30-41.

Hatchett Marion J.: Twenty-five years of eucharistic development, „National Bulletin on Liturgy” 15 (1982), nr 82, s. 29-42.

Kopeček Pavel: Euchologický rozbor obřadů uzavírání manželství v římské liturgii, w: Walerian Bugel i in., Obřady manželství v různých liturgických tradicích, Olomouc: Univerzita Palackého 2013, s. 97-129.

Kroetsch Murray, Hibbard John: Liturgical Books: Second Generation, „National Bulletin on Liturgy” 31 (1998), nr 154, s. 177-184.

Marini Piero: A Challenging Reform. Realizing the Vision of the Liturgical Renewal 1963-1975, Collegeville, MN: Liturgical Press 2007.

Nadolski Bogusław, Liturgika III: Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, Poznań: Pallottinum 1992.

Nadolski Bogusław: Sakrament małżeństwa IV., w: tenże, Leksykon liturgii, Poznań: Pallottinum 2006, s. 1350-1370.

Sacra Congregatio pro Cultu Divino: Schemata, n. 394 [De novis precibus eucharisticis 2], z 20 X 1971, s. 1-8.

Sacra Congregatio pro Cultu Divino: Schemata, n. 402 [De novis precibus eucharisticis 7], z 1 II 1972, s. 1-59.

Sacra Congregatio pro Cultu Divino: Instructio de quibusdam normis circa cultum mysterii eucharistici Inaestimabile donum, z 17 IV 1980, nr 4, „Notitiae” 16 (1980), nr 167, s. 287-296.

Schilling Alfred, Fürbitten und Kanongebete der holländischen Kirche. Materialen zur Diskussion um zeitgemäße liturgische Texte, Essen: Hans Driewer Verlag 19683.

Sobeczko Helmut Jan: Ważniejsze zagadnienia duszpasterskie i obrzędowe odnowionej liturgii sakramentu małżeństwa, w: tenże, Servitium liturgiae. Wybór artykułów, Redakcja Wydawnictw WT UO, Opole 2004, s. 431-439.

Sobeczko Helmut Jan: Ważniejsze zagadnienia duszpasterskie i obrzędowe liturgii sakramentu małżeństwa, w: Sakramenty i sakramentalia, red. Wacław Świerzawski, (seria: Mysterium Christi t. 4), Zawichost–Kraków–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2013, s. 221-230.

Some Examples of Adaptation, „National Bulletin on Liturgy” 17 (1984), nr 95, s. 208-247.

Stefański Jerzy: Modlitwy eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej. Kwestie redakcyjne, Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum” 2002.

Sunday Eucharist: Liturgy of the Eucharist, „National Bulletin on Liturgy” 15 (1982), nr 83, s. 69-78.

Synodus episcoporum. Responsiones Em.mi Card. Jacobi Lercaro, Relatoris, ad animadversiones circa quaestiones de sacra Liturgia, Città del Vaticano 1967, s. 1-18.

White James F.: United Methodist Eucharistic Prayers: 1965-1985, w: New Eucharistic Prayers. An ecumenical study of their development and structure, red. Frank C. Senn, Eugene, OR: Wipf & Stock 2006, s. 80-95.

Understanding the liturgy of Marriage, „National Bulletin on Liturgy” 21 (1988), nr 115, s. 197-224.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.8-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)