Wymiary duchowości rodziny w adhortacji Amoris laetitia

Michał M. Zurzycki

Abstrakt


Papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia podkreśla znaczenie duchowości rodzinnej. Osadza ją na afirmacji samoudzielającego się Boga i współpracy z łaską. Rodzina, kontemplując relacje wewnątrztrynitarne, winna kształtować swoje więzi na wzór komunii Osób Boskich. W tym celu potrzebna jest otwartość członków rodziny na spotkanie z Bogiem w modlitwie i Eucharystii, a także w codzienności, rodzina nabiera w ten sposób wymiaru teologalnego. Zawiera się w niej Krzyż oraz Zmartwychwstanie, kontemplacja pełni, która jest w Bogu, oraz doświadczanie ludzkiej ograniczoności. W tym kontekście rodzina, jako Kościół domowy, partycypuje w cnocie nadziei i upatruje swego spełnienia w wieczności.

Otwartość na przyjęcie Bożego działania w życiu rodzinnym jest jednocześnie umocnieniem więzi międzyludzkich. Wyraża się to w miłości definitywnej, wyłącznej i osobowej, a osiąga swoją pełnię w miłości płodnej. Znaczącym rysem duchowości rodziny jest ofiarne przyjmowanie nowego życia oraz przyjmowanie i obdarowywanie miłością. Dokonuje się to poprzez słowa i gesty miłości, wzajemną opiekę i wsparcie. Przejawem dojrzałości duchowej rodziny jest jej charakter misyjny i gościnność. Rodzina mocna oddziałuje na otoczenie i przemienia świat w dom, gdzie panuje prawdziwe braterstwo.


Słowa kluczowe


papież Franciszek; duchowość; duchowość rodziny; adhortacja; Amoris laetitia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balthasar Hans Urs von, Verbum Caro, Einsiedeln-Freiburg: Johannes Verl 1990.

Bartnik Czesław, Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Wrocław: Wydawnictwo TUM 2006.

Braun-Gałkowska Maria, Psychologia domowa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Brzeziński Mirosław, Biblijno-teologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, Lublin: Bonus Liber 2013, s. 80-83.

Czaja Andrzej, Papieża Franciszka wizja i odnowa Kościoła, http://www.diecezja.opole.pl/pdf/ Wyklady/Franciszka_wizja.pdf [dostęp: 2.03.2018].

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Kraków: Wydawnictwo M 2013.

Franciszek, Encyklika Lumen fidei o wierze, Kraków: Wydawnictwo M 2013.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia o miłości w rodzinie, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2016.

Gajda Tomasz, Uwzględnienie paschalnego prawa ofiary w duszpasterstwie rodzin, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, s. 163-175.

Goleń Jacek, Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych, „Studia nad Rodziną” 18(2014), 2(35), s. 107-132.

Goleń Jacek, Rola świadectwa w rodzinie, „Verbum Vitae” 2015, nr 28, s. 423-458.

Goleń Jacek, The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 6, s. 95-114.

Jakubowski Tadeusz, Miłość małżeńska, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/0002V_05.html [dostęp: 6.03.2018].

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wrocław: Wydawnictwo TUM 2000.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Wrocław, Wydawnictwo TUM 1995.

Kamiński Jarosław, Troska o wspólnotowy wymiar rodziny, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, Lublin: Bonus Liber 2013, s. 309-317.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994.

Kotlewski Tadeusz, Duchowość papieża Franciszka. Otwarty umysł i serce, „Studia Bobolanum” 1(2014), s. 35-48.

Loyola Ignacy (św.), Ćwiczenia duchowne, tłum. M. Bednarz, Kraków: Wydawnictwo WAM 1993.

Przygoda Wiesław, Duszpasterstwo rodzin jako działalność zbawcza Kościoła ukierunkowana na rodzinę, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, Lublin: Bonus Liber 2013, s. 275-293.

Rahner Karl, Vorgrimler Herbert, Mały słownik teologiczny, tł. T. Mieszkowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1987.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Poznań: Pallottinum 1967, s. 105-167.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, Poznań: Pallottinum 1967, s. 350-562.

Sosnowski Andrzej, Towarzyszenie małżonkom w pierwszych latach życia małżeńskiego, w: Droga do Amoris laetitia. Annales Canonici. Monographiae, red. Piotr Kroczek, Józef Krzywda, Andrzej Sosnowski, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017, s. 125-140.

Sujak Elżbieta, Życie jako zadanie, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1989.

Tatar Marek, Duchowość małżeństwa i rodziny dzisiaj, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej 2013.

Wieczorek Włodzimierz, Sakramentalność małżeństwa, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, Lublin: Bonus Liber 2013, s. 90-105.

Wieczorek Włodzimierz, Życie duchowe małżeństwa i rodziny, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, Lublin: Bonus Liber 2013, s. 106-120.

Wojaczek Krystian, Kształtowanie katolickiej koncepcji małżeństwa w diecezjalnym studium rodziny. Studium pastoralne, Opole: Opolska Biblioteka Teologiczna 1997.

XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dokumenty i komentarz, Kraków: Wydawnictwo M 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.6-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)