Kontrola operacyjna w parafii

Dariusz Lipiec

Abstrakt


Artykuł przedstawia możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w parafii. Przedstawiona została najpierw istota kontroli operacyjnej, zwanej również kontrolą operacji, a następnie jej stosowanie w przedsiębiorstwach pierwszego i drugiego sektora. W dalszej części zostały ukazane możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w duszpasterstwie parafialnym, a zwłaszcza planów i programów duszpasterskich, realizacji duszpasterstwa oraz sprawujących posługę duszpasterzy.


Słowa kluczowe


kontrola operacyjna; kontrola operacji; kontrola w parafii; kontrola w duszpasterstwie; parafia; duszpasterstwo w parafii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań: Pallottinum 1984.

Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.

Kamiński Ryszard, Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana, w: Teologia pastoralna t. I: Teologia pastoralna fundamentalna, red. R. Kamiński, Lublin–Wrocław: KUL–Atla 2 2000, s. 423-443.

Kamiński Ryszard, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Kiziukiewicz Teresa, Zadania kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne 2010, s. 34-48.

Kuc Bolesław Rafał, Kontrola jako funkcja zarządzania, Warszawa: Difin SA 2009.

Lipiec Dariusz, A Parson in the Era of Transformations, „Diacovensia” 22(2014), nr 2, s. 201-218.

Lipiec Dariusz, Pastoralna posługa dziekana, „Rocznik Teologii Katolickiej” 8(2008), s. 248-259.

Olszewski Mieczysław, Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000. Studium teologicznopastoralne, Białystok: Kuria Metropolitalna 2005.

Olszewski Mieczysław, Pastoralplanung und Seelsorgeprogramm, w: Pastorale Planung in der Kirche, red. Mieczysław Polak, Gniezno–Wien: Prymasowkie Wydawnictwo Gaudentinum 2009, s. 49-59.

Polak Mieczysław, Pastorale Planung in der Pfarrgemeinde, w: Pastorale Planung in der Kirche, red. Mieczysław Polak, Gniezno–Wien: 2009, s. 75-83.

Stoner James A.F., Freeman R. Edward, Gilbert Daniel R., Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.6-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)