Religijno-moralny portret młodzieży polskiej i jego pastoralne implikacje

Kazimierz Święs

Abstrakt


Charakterystyka współczesnej młodzieży polskiej została przeprowadzona w kontekście transfor-macji systemowej w Polsce po roku 1989. Wskazano na znaczenie instytucjonalnego i kulturowego pluralizmu. W przemianach religijności i moralności młodego pokolenia dominującą tendencją jest se-lektywność. W świadomości wielu młodych utrwala się indywidualizm i relatywizm etyczny. W pastoralnej opiece nad młodzieżą wskazano na dowartościowanie duszpasterstwa rodzin, rozwijanie grup religijnych oraz podjęcie katechezy inspirowanej ideą katechumenatu.


Słowa kluczowe


młodzież; religijność; moralność; socjalizacja religijna; duszpasterstwo; sekularyzacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Zygmunt, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.

Boguszewski Rafał, Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży, w: Opinie i diagnozy, nr 38, Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa: CBOS 2017.

Borowik Irena, Doktór Tadeusz, Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 2001.

Dyk Stanisław, Rekolekcje rodzin w parafii. W: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 77-96.

Fatyga Barbara, Polska młodzież w okresie przemian, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2004, s. 303-326.

Fiałkowski Marek, Działalność zbawcza rodziny w środowisku lokalnym, w: Duszpasterstwo rodzin w parafii. Red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 153-167.

Firlit Elżbieta, Wspólnotowy wymiar religijności, w: Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, red. L. Adamczuk, L. Firlit, W. Zdaniewicz, Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC 2013, s. 125-160.

Głowacki Antoni, Patriotyzm, nacjonalizm i stosunek do obcych, w: Opinie i diagnozy, nr 38, Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa: CBOS 2017, s. 127-142.

Głowacki Antoni, Religijność młodzieży, w: Opinie i diagnozy, nr 38, Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa: CBOS 2017, s. 143-164.

Goleń Jacek, Pierwszoplanowa dziedzina działalności pastoralnej w parafii, w: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 49-60.

Grabowska Mirosława, Dzisiejsza młodzież – ile ciągłości, ile zmiany? w: Opinie i diagnozy, nr 38, Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa: CBOS 2017, s. 7-16.

Kędzior Jolanta, Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna, w: Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos, red. J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska, Wrocław: Wydawnictwo Argi 2008, s. 9-18.

Kurzydło Dariusz, Sakrament bierzmowania jako rytuały przejścia, „Warszawskie Studia Teologiczne” 9(2014), nr 2, s. 141-160.

Mariański Janusz, Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 74-87.

Mariański Janusz, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 2004.

Mariański Janusz, Wiara i wierzenia Polaków – analiza socjologiczna, w: Religijne wymiary życia społecznego, red. H. Mielicka-Pawłowska, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2013, s. 296-315.

Mariański Janusz, Horyzonty religijności w Polsce – perspektywa socjologicznoreligijna. „Keryks” 12(2011), s. 24-79.

Marody Mirosława, Mandes Sławomir, Przemiany polskiej religijności, w: Wartości i normy. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2012, s. 191-206.

Mąkosa Paweł, Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Podgórecki Adam, Socjologiczna teoria prawa, tłum. Ł.M. Kwaśniewska, R. Smogór, Warszawa: Wydawnictwo Interart-Tal 1998.

Potocki Andrzej, O Kościele także socjologicznie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

Przygoda Wiesław, Apostolski wymiar wolontariatu młodzieży na przykładzie Szkolnych Kół Caritas, „Warszawskie Studia Teologiczne” 9(2014), nr 2, s. 229-250.

Przynależność Polaków do ruchów i wspólnot religijnych. Komunikat z badań CBOS 84(2017), oprac. R. Boguszewski, Warszawa 2017.

Pyda Łukasz, Kościół w opinii narzeczonych uczestniczących w skróconej katechezie przedmałżeńskiej. Studium socjologiczno-pastoralne na podstawie badań w archidiecezji lubelskiej, Lublin 2015, mps rozprawy doktorskiej, Archiwum KUL.

Opinie i diagnozy, nr 31, Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II, red. M. Grabowska, Warszawa: CBOS 2015.

Roguska Beata, Dom rodzinny, rodzice i rówieśnicy w opiniach młodego pokolenia Polaków, w: Opinie i diagnozy, nr 38, Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa: CBOS 2017, s. 19-30.

Rosta Gergely, Jugend und Religion in Europa. Trends und Erklarungen aus einer religionssoziologischen Perspektive, w: Jugend in Europa. Religiosität Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration, Serie: Pastoraltheologische Hefte 10(2017), hg. M. Polak, T. Kowalczyk, P. Slouk, Eine Veröffentlichung des Post-Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Passtoraltheologinnen und Pastoraltheologen, Gniezno–Wien 2017, s. 23-38.

Stark Rodney, Glock Charles, Wymiary zaangażowania religijnego, w: Socjologia religii. Antologia tekstów, red. W. Piwowarski, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 1998, s. 182-187.

Szafraniec Krystyna, Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży. Perspektywa międzygeneracyjna, w: Kondycja moralna polskiego społeczeństwa, red. J. Mariański, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 453-480.

Szafraniec Krystyna, Polska młodzież między apatią, partycypacją a buntem, w: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007, s. 207-235.

Szawiel Tadeusz, Wiara religijna polskiej młodzieży (1992-2002), w: Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. P. Mazurkiewicz, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2003, s. 119-149.

Theis Joachim, Generation Z - und was man aus den neuen Jugendstudien lernen kann. Einblick in die aktuelle Jugendforschung, w: Jugend in Europa. Religiosität Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration, Serie: Pastoraltheologische Hefte 10(2017), hg. M. Polak, T. Kowalczyk, P. Slouk, Eine Veröffentlichung des Post-Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Passtoraltheologinnen und Pastoraltheologen, Gniezno–Wien 2017, 39-56.

Zaręba Sławomir, Globalny profil postaw moralnych Polaków, w: Rodzina. Religia. Społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej, red. S.H. Zaręba, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2010, s. 122 -131.

Zaręba Sławomir, W kierunku jakiej religijności. Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych 2008.

Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II. Komunikat z badań CBOS 26(2015), oprac. R. Boguszewski, Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.6-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)