Selected Aspects of Religiosity among Youth in Slovakia and the Netherlands

Jozef Žuffa

Abstrakt


Wybrane aspekty religijności młodzieży na Słowacji i w Holandii

Konieczne jest poznanie poglądów młodzieży na sprawy dotyczące religii, żeby opracować adekwatne duszpasterstwo. W niniejszym artykule przedstawiono aktualne trendy w pomiarach religijności i postrzegania religii w społeczeństwie. Jednocześnie przedstawiono wyniki badań religijności przeprowadzone wśród młodzieży na Słowacji i w Holandii. Zaprezentowane analizy opierają się na danych ilościowych oraz na wynikach badań grup fokusowych w obu krajach. Oprócz oceny wybranych wskaźników, uzyskanych w badaniach, przedstawiono także pewne różnice w religijności młodzieży.


Słowa kluczowe


młodzież; religijność; duszpasterstwo; wartości religijne; religia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Marshall Gordon.: Oxford dictionary of sociology. New York: Oxford University Press 2005.

Macionis John: Sociology, Upper Sadle River: Pearson Prentice Hall 2007.

Hartl Pavel, Hartlová Helena: Psychologický slovník [Dictionary of Psychology], Praha: Portál 2000.

Fichter Joseph: Sociological Measurement of Religiosity, “Review of Religious Research” 10(1969), no 3, p. 169-176.

Pearce Lisa, Denton Melinda L.: A Faith of Their Own: Stability and Change in the Religiosity of American Adolescents. New York: Oxford University Press 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.6-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)