Celibat a intymność

Wojciech Surmiak

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę odkrycia relacji pomiędzy celibatem a sposobem przeżywania intymności w życiu prezbitera. Autor szuka odpowiedzi na pytanie: Jaka jest relacja pomiędzy kapłańskim przeżywaniem celibatu a prawdziwym przeżywaniem intymności na płaszczyźnie przyjaźni? Podejmuje się także próby określenia pewnych postaw i zachowań, które mogą pogłębić zaangażowanie w duchowe przeżywanie celibatu.


Słowa kluczowe


kapłaństwo; formacja; celibat; intymność; uczucia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn J., Celibat. Aspekty psychologiczne i duchowe, WAM, Kraków 2009.

Baumeister R.F., Is There Anything Good About Men?: How Cultures Flourish by Exploiting Men, Oxford University Press, New York 2012.

Bohr D., The Diocesan Priest. Consecrated and Sent, Liturgical Press, Collegvile 2008.

Bonnot B.R., Stages in a Celibate's Life, „Human Development” 3(1995), s. 1-22.

Brown A., Cardinal O'Brien has exposed Vatican dishonesty on celibacy, „The Guardian” 5.03.2013. www.guardian.co.uk/commentisfree/andrewbrown/2013/ mar/05/cardinal-obrien-vatican-dishonesty-celibacy (dostęp: 14.01.2018).

Ciarrocchi J.W., Wicks R.J., Psychoterapia duchownych i osób zakonnych, tłum. A. Rozwadowska, W drodze, Gdańsk 2008.

Cozzens D.B., The changing Face of the Priesthood, Liturgical Press, Collegville 2000.

Deniau F., Une évêque en toute bonne foi, Fayard, Saint-Amand-Montrond 2011.

Geary B., Celibacy and Intimacy, w: Priesthood Today. Ministry in a Changing World, red. E. Conway, Veritas, Dublin 2013.

Goya B., Psychologia i życie konsekrowane, tłum. Z. Ziółkowski, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 2004.

Greshake G., Essere preti in questo tempo. Teologia – Prassi – Spiritualitá, Queriniana, Brescia 2008.

Grzywocz K., W duchu i przyjaźni, Wyd. Salwator, Kraków 2017.

Hoge D.R., Priests of the the First Five Years: Satisfaction and Dissatisfacions, „Touchstone”, Winter 2001, s. 27-30.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Watykan 1992.

Keenan M., Child Sexual Abuse and the Catholic Church: Gender Power and Organizational Culture, Oxford University Press, Oxford 2012.

Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Wskazania odnośnie do kompetencji psychologicznych w momencie przyjmowania i w czasie formacji kandydatów do kapłaństwa, w: Gratias Agamus Domino Deo nostro. Księga honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 2006-2013, tłum. W. Surmiak, red. M. Panek, J. Wilk, Katowice 2014, s. 319-331.

Kroplewski Z., Kryzysy kapłańskie. Analizy psychologiczno-formacyjne, WAM, Kraków 2010.

Leśniak F., Popowski R., Formacja ludzka powołanych do kapłaństwa, Wyd. KUL, Lublin 2006.

May R., Love and Will, Norton and Co., New York 1969.

McClone K.P., Male intimacy, „Touchstone” 4(2001), s. 5-11.

McGlone G.J., Internet i pornografia, w: Ku uzdrowieniu i odnowie. Materiały z sympozjum dla biskupów, przełożonych zakonnych o seksualnym wykorzystywaniu osób niepełnoletnich. Papieski Uniwersytet Gregoriański, 6-9 lutego 2012, tłum. Z. Kasprzyk, WAM, Kraków 2012.

Nestor T.F., Intimacy and Adjustment among Catholic Priests, Loyola University, Chicago 1993.

Nouwen H.J.M., Intymność, Wyd. Salwator, Kraków 2007.

Pable M., Skills Needed for Celibacy, „Review for Religion” 3(1998), s. 275-285.

Paweł VI, Encyklika Sacerdotalis caelibatus, Watykan 1967.

Pawlina K., Formacja do kapłaństwa w polskich seminariach, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008.

Piacenza M., Księża w epoce nowoczesności, Wyd. Św. Stanisława, Kraków 2013.

Rausch T.P., Kapłaństwo i uczuciowość, tłum. A. Nowak, w: Sztuka bycia księdzem. Poradnik, WAM, Kraków 2010.

Rolheiser R., The Holy Lodging, Doubleday, New York 1999.

Sammon S.D., An Undivided Heart, Alba House, New York 1993.

Sperry L., Sex, Priestly Ministry and the Church, Liturgical Press, Collegville 2003.

Vinciguerra T., Pornografia. Cosa ne dice la Chiesa?, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2017.

Wicks R.J., Preyerfulness: Awakening to the Fullness of Life, Sorin Books, Indiana 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.3-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)