Troska duszpasterstwa rodzin o narzeczonych

Grzegorz Pyźlak

Abstrakt


The pastoral care of the family ministry for the betrothed

Apart from the care for the families, the family ministry also deals with all the issues concerning the betrothed. The period of engagement is a special time that should be devoted to discussing the plans for the future such as: the choice of the place to live in, the duties of each spouse, the financial issues, the sexual issues, social life, leisure, bringing up children and preparing them for the responsible life in the light of their real vocation.

The proper, valuable and responsible experience of the engagement period helps to overcome the modern threats. These include: pairing among teenagers − to be „only” with each other, the premarital „trial” cohabitation and the improper promotion of experiencing the engagement period in the media.

The pastoral care of the family ministry for the future spouses is the action which will show them the appropriate way in order to help them to positively establish a successful marriage and family. The future spouses are supposed to decide to get married by an act of personal choice which should be well thought out, free and prayed for.


Słowa kluczowe


narzeczeni; narzeczeństwo; duszpasterstwo rodzin; instytucja zaręczyn; zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa; pomoc w przeżywaniu narzeczeństwa; zagrożenia przeżywania narzeczeństwa; postulaty pastoralne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alessi A. M.: Narzeczeni i niepewność. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 1997.

Bieleń R.: Przygotowanie narzeczonych do małżeństwa. W: Tenże. Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Lublin: RW KUL 2001 s.250-263.

Bławat A.: Zaręczyny. W: Słownik Małżeństwa i Rodziny. Red. E. Ozorowski. Warszawa-Łomianki: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1999 s. 497.

Buxakowski J.: Kościołotwórcze podstawy rodziny. W: Tenże. Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin. Pelplin: Bernardinum 1999 s. 51-136.

Czaja A. M.: Narzeczeństwo. W: Tenże. Podstawy kanonicznej wiedzy o małżeństwie irodzinie. Pomoc duszpasterska dla młodzieży, narzeczonych i małżonków. Lublin: Polihymnia 2008 s. 62-66.

Dzióba A. Przygotowanie do realizacji płodności w rodzinie. W: Tenże. Narzeczeni wobec ludzkiej płodności. Studium pastoralne. Rzeszów: BONUS LIBER Sp. z o.o 2009 s. 73-85.

Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu. W: II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Poznań: Pallottinum 2001 s. 101-124.

JanPaweł II.: Familiaris consortio. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. W: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie. T.1. Red. K.Lubowicki OMI. Kraków: Wydawnictwo „M” 1999 s.133-238.

Kłys J.: Podmiotowe uwarunkowania Duszpasterstwa Rodzin. W: Teologia małżeństwa irodziny. T. 2. Red. K. Majdański. Warszawa 1990 s. 111-116.

Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Warszawa: Fundacja VITA FAMILIAE 2003.

Konferencja Episkopatu Polski. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – czas intensywnej ewangelizacji. W: Konferencja Episkopatu Polski. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. Warszawa: Biblos 2009.

Mierzwiński B.: Rodzin duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R.Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 737.

Petryk P.: Organizacja przygotowania do małżeństwa. W: Tenże. Ku wspólnocie życia. Lublin: RW KUL 1998 s. 95-114.

Pyźlak G.: Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych. Lublin: Polihymnia 2007.

Pyźlak G.: Rola poradnictwa małżeńsko-rodzinnego w życiu młodych małżonków. W: Tenże. W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny 2008 s. 459-469.

Slany K.: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2006.

Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań: Pallottinum 1967.

Zubrzycka E.: Narzeczeństwo − małżeństwo − rodzina – rozwód. Gdańsk 1993.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii