Problem agresji w wychowaniu religijno-moralnym

Helena Słotwińska

Abstrakt


The Problem of Aggression in Religious-Moral Education

The article starts with a presentation of various definitions of aggression. Then the author presents different divisions of aggression, the factors that cause it, and the circles, in which aggression most often occurs. The next stage is presenting aggression as moral evil, to which a believer may not be indifferent. Counteracting aggression and stopping the aggression that already exists, is the last part of the present article.

The definitions quoted in the article allow one to understand better not only the concept of aggression, but also its causes and results. The knowledge of the specific circles and of the factors causing aggression is very significant in the educational process. Every aggressive act, or even the intention to commit it, is morally evil. The awareness of this should incline both the teachers and the pupils to counteract aggression, as well as to refrain from aggressive acts, or weaken the aggressive acts that already exist.


Słowa kluczowe


wychowanie; katecheza; agresja; zło moralne; grzech

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A.Z.: Agresja. W: Słownik Socjologii i Nauk Społecznych. Red. G. Marschall. Red. naukowa wyd. pol. M. Tabin Warszawa 2006 s. 3.

Agresja. W: Uniwersalny Słownik Języka Polskiego. Red. S. Dubisz. T. 1. Warszawa 2003 s. 27.

Dyś M.: Wpływ mediów na relacje w rodzinie na podstawie badań w wybranych liceach ogólnokształcących miasta Lublina. Lublin 2007 (mps BKUL).

Frączek A.: Z zagadnień psychologii agresji. Warszawa 1975.

Głowa W.: Znaki i symbole w liturgii. Przemyśl 1995.

Głowa W.: Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania. Przemyśl 1999.

Hoffsümmer W.: Przepowiadać znakami. Przeł. R. Froń. Kielce 2000.

Kuczkowski S.: Strategie wychowawcze. Kraków 1985.

Kukołowicz T.: Pomagamy w samowychowaniu. Warszawa 1978.

Kulpaczyński S.: Symbole w odbiorze katechizowanych dzieci. Lublin 2002.

Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 2001.

Lorenz K.: Evolution and Modification of Behavior. Chicago 1965.

Lorenz K.: Tak zwane zło. Wyd. 3. Warszawa 1996.

Majewski M.: Katecheza wierna Bogu i człowiekowi. Kraków 1986.

Majewski M.: Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej. Kraków 1995.

Majewski M.: Spotkania katechezy z teologią. Kraków 1995.

Majewski M.: Tożsamość katechezy integralnej. Kraków 1995.

Majka J.: Wychowanie personalistyczne – wychowaniem integralnym. W: F. Adamski. Człowiek – Wychowanie – Kultura. Kraków 1993 s. 96-106.

Okoń W.: Nowy Słownik Pedagogiczny. Wyd. 3. Warszawa 2001.

Ranschburg J.: Lęki, gniew, agresja. Warszawa 1980.

Rogowski C.: Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu. Lublin 1999.

Sikorski T.: Agresja. W: Słownik Teologiczny. Red. A. Zuberbier. Wyd. 2. Katowice 1998 s. 24-25.

Skórny Z.: Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się. Warszawa 1968.

Słotwińska H.: Agresja i przemoc wśród młodzieży. W: Katecheza młodzieży. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2003 s. 308-310.

Słotwińska H.: Wychowawcza wartość wzorów osobowych. Lublin 2008.

Słownik Psychologiczny. Red. W. Szewczyk. Warszawa 1985.

Suchodolski B.: Wychowanie moralno-społeczne. Warszawa 1947.

Śnieżyński M.: Metody wszechstronnego nauczania i uczenia się. Kraków 1991.

Wojciszke B.: Relacje interpersonalne. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Red. J. Strelau. Gdańsk 2000.

Zając M.: Agresja wśród młodzieży jako problem katechetyczny. W: Katecheza młodzieży. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2003 s. 335-371.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii