„Szkoły katechetyczne” we wczesnym chrześcijaństwie

Roman Murawski

Abstrakt


“Catechetical schools” in the Early Christianity

Catechetical institutions were established even in ancient Christianity. They were so-called theological schools, also called – among others by Eusebius – catechetical schools. They were founded by Christian thinkers, philosophers, who in this way wanted to make a contribution to evangelization. We know that such a school in Rome in the middle of the 2nd century was run by St Justin. However, the schools in Alexandria and the Palestinian Caesarea, and especially Origen’s educational and catechetical work in them, are best known.

Both the Alexandrian and Caesarean schools raise discussions about their character among scholars. At present the opinion is dominant that not so much a catechetical school expressis verbis should be seen in them, but rather a missionary school for young people of pagan origin sympathizing with Christianity, where a kind of introduction to Christian religion was taught, and the teaching started from the common foundation of Greek philosophy. As such, it taught theological truths, preparing the pupils to pre-baptismal catechesis.


Słowa kluczowe


nauczycielska działalność Justyna; Klemensa Aleksandryjskiego; Orygenesa; szkoła w Aleksandrii i Cezarei Palestyńskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altaner B., Stuiber A.: Patrologia. Warszawa 1990.

Auf der Maur H., Waldram J.: Wort, Glaube und Sakrament in Katechumenat und Taufliturgie bei Origenes. W: Fides Sacramenti, Sacramentum Fidei. Red. H. Auf der Maur, L. Bakker, A. van de Bunt, J. Waldram. Van Gorcum–Assen 1981 s. 41-95.

Bardy G.: Aux origines de l’École d’Alexandrie. „Recherches de science religieuse” 27:1937 s. 65-90.

Benedykt XVI: Ojcowie Kościoła. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna. Poznań 2008.

Bielawski K.. Życie Grzegorza Cudotwórcy. W: Grzegorz Cudotwórca. Mowa pochwalna na cześć Orygenesa. Tł. S. Kalinkowski. Wstęp i opracowanie K. Bielawski. (Źródła Myśli Teologicznej t. 11). Kraków 1998 s. 9-23.

Bielawski K.. Szkoła Orygenesa i jej program. W: Grzegorz Cudotwórca. Mowa pochwalna na cześć Orygenesa. Tł. S. Kalinkowski. Wstęp i opracowanie K. Bielawski. (Źródła Myśli Teologicznej t. 11). Kraków 1998 s. 29-32.

Czuj J.: Szkoła Orygenesa. „Ateneum Kapłańskie” 42:1950 t. 53 s. 114-129.

Daniélou J., Charlat R. du: La catechesi nei primi secoli. Torino 1969.

Dujarier M.: Krótka historia katechumenatu. Poznań 1990.

Euzebiusz z Cezarei: Historia Kościelna. O męczennikach palestyńskich. Z greckiego tłumaczył, zaopatrzył wstępem, objaśnieniami, skorowidzami A. Lisiecki. (POK III). Poznań 1924 – nowe wydanie (reprint wyd. I): Kraków 1993 s. 171.

Grzegorz Cudotwórca. Mowa pochwalna na cześć Orygenesa. Tł. S. Kalinkowski. Wstęp i opracowanie K. Bielawski. (Źródła Myśli Teologicznej t. 11). Kraków 1998.

Hamman A.: Portrety Ojców Kościoła. Warszawa 1978.

Jan Paweł II: Encyklika Fides et ratio o relacjach między wiarą a rozumem. Poznań 1998.

Justyn: Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem. Wstęp – tłumaczenie z greckiego – objaśnienia – skorowidze napisał A. Lisiecki. (POK IV). Poznań 1926.

Knauber A.: Katechetenschule oder Schulkatechumenat? Um die rechte Deutung des „Unternehmens” der ersten grossen Alexandriner. „Trierer Theologiosche Zeitschrift” 60:1951 s. 243-266.

Łucarz S.: Inicjacja w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego. W: Kondycja chrześcijaństwa dzisiaj a inicjacja chrześcijaństwa starożytności. Red. B. Górka. Gdańsk 2005 s. 107-109.

Neymeyer U.: Die christlichen Lehrer im zweiten Jahrhundert. Leiden–New York–København–Köln 1989.

Paul E.: Geschichte der christlichen Erziehung. T. 1: Antike und Mittelalter. Freiburg–Basel–Wien 1993.

Pieszczoch Sz.: Patrologia. T. 1: Działalność Ojców. Gniezno 1994.

Pietras H.: Początki teologii Kościoła. Kraków 2000.

Quasten J.: Patrologia. T. 1. Casale 1980.

Rejmer J.: Orygenes, katecheta i filozof. „Meander” 44:1989 z.3 s. 107-117.

Scholten C.: Die alexandrinische Katechetenschule. „Jahrbuch für Antike und Christentum” 38:1995 s. 16-37.

Simonetti M.: Origene catecheta. W: Valori attuali della catechesi patristica. Red. S. Felici. Roma 1979 s. 93-102.

Szymusiak J.M., Starowieyski M.: Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. Poznań 1971.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii