Wpływ sakramentu bierzmowania na życie społeczne chrześcijan

Bogusław Wolański

Abstrakt


Influence of the Sacrament of Confirmation on the Social Life of Christians

Confirmation is the crowning of Baptism, multiplication of the gifts of the Holy Spirit and granting a right to be an active member of the Church. Confirmation has its autonomy and uniquely conveys the gift of the Holy Spirit. On Confirmation, every Christian bears witness to Christ’s truth. He or she should then awaken in people a sense of responsibility for the Church and in consequence salvation of the world.

 Receiving Confirmation has an influence on personal and social life of Christians. The quality of preparation and amount of good will affect the degree of this influence in daily life. The impact should manifest itself as tightening of the bond with Christ, multiplication of the gifts of the Holy Spirit and strengthening of the bond with Christ. As far as the social aspect is concerned, the confirmed person is to proclaim faith, bear responsibility for building the Church community, participate in the cult and contribute to the community’s work.


Słowa kluczowe


bierzmowanie; sakrament; Duch Święty; świadectwo; odpowiedzialność; Kościół; liturgia; służba; wspólnota; powołanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik Cz.: Sakrament bierzmowania. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 36:1989 z. 2 s. 45-53.

Benedykt XVI: Adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Sacramentum Caritatis (22.02.2007). Kraków 2007.

Biemer G.: Die Firmung als Sakrament Eingliederung in die Kirche. „Diakonia” 4:1973 nr 1 s. 28-37.

Blachnicki F.: Oaza Nowego Życia pierwszego stopnia. Podręcznik. Lublin 1996(7).

Danielski W., Kopeć J.J.: Liturgia szkołą duchowej formacji chrześcijańskiej. „Liturgia Sacra” 1:1995 nr 1-2 s. 19-30.

Drożdż B.: W perspektywie duszpasterstwa eucharystycznego w parafii. W: Eucharystia życiem Kościoła i świata. Red. B. Drożdż. Legnica 2007 s. 223-236.

Drożdż B.: W stronę podstawowych informacji na temat rad parafialnych. „Legnickie Wiadomości Diecezjalne” 14:2005 nr 1 s. 105-115.

Falk M.: Sakrament bierzmowania a młodzież. Olsztyn 2000.

Firlit E.: Parafia w społecznej świadomości. W: Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Red. W. Zdaniewicz, S.H. Zaręba. Warszawa 2004 s. 143-175.

Głowa W.: Posługi i funkcje w zgromadzeniu liturgicznym. W: Mszał księgą życia chrześcijańskiego. Red. B. Nadolski. Poznań 1989 s. 313-331.

Jan Paweł II: Homilia na Błoniach Krakowskich (9.06.1979). W: Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II. Komputerowy zbiór wypowiedzi Ojca Świętego do Polaków. Kraków 1999.

Jan Paweł II: Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie w dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II Christifideles laici (30.12.1988). W: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1. Kraków 1996 s. 271-377.

Jan Paweł II: Eucharystia w Kościele-wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej. Katecheza środowa (08. 04.1992). W: Wierzę w Kościół. Red. S. Dziwisz, H. Nowacki, S. Ryłko. Watykan 1996 s. 130-133.

Jan Paweł II: Orędzie na VII Światowy Dzień Młodzieży 1992 „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (24.11.1993). W: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1. Red. J. Jękot, P. Słabek. Kraków 1998 s. 186-191.

Jan Paweł II: Dziedziny apostolstwa świeckich: uczestnictwo w misji Kościoła. Katecheza środowa (16.03. 1994). W: Wierzę w Kościół. Red. S. Dziwisz, H. Nowacki, S. Ryłko. Watykan 1996 s. 407-410.

Jan Paweł II: Dzieci w sercu Kościoła. Katecheza środowa (17.08.1994). W: Wierzę w Kościół. Red. S. Dziwisz, H. Nowacki, S. Ryłko. Watykan 1996 s. 462-465.

Jan Paweł II: List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Novo millennio ineunte (06.01.2001). Wrocław 2001.

Jan Paweł II: Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia de Eucharistia (8.05.2003). Kraków 2003.

Kacz W.: Co parafia ma dać chorym i starym. W: W trosce o niepełnosprawnych. Red. J. Kudasiewicz. Łódź 1981 s. 50-59.

Kamiński R.: Budowanie wspólnoty parafialnej przez Eucharystię. „Roczniki Teologiczne” 41:1994 z. 6 s. 5-13.

Kamiński R.: Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997.

Kamiński R.: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007.

Kamiński R.: Parafia wspólnotą wspólnot. W: Kościół w służbie człowieka. Red. W. Turek, J. Mariański. Olsztyn 1990 s. 203-217.

Kamiński R., Przygoda W.: Duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 201-209.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994.

Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Instrukcja Redemptionis Sacramentum . O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią (25.04.2004). Poznań 2004.

Kopeć J. Liturgia źródłem formacji życia chrześcijańskiego według ks. Wojciecha Danielskiego. W: Życie uczynił liturgią. Lublin 1995 s. 43-64.

Kowalczyk M.: Eklezjalno-apostolski charakter bierzmowania. „Communio” (wyd. polskie) 12:1992 nr 2 s. 92-102.

Krakowiak Cz.: Bierzmowanie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Lublin 2005.

Krakowiak Cz.: Z problematyki teologicznej sakramentu bierzmowania. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 21:1974 z. 6 s. 37-58.

Marczewski M.: Martyria. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 457-460.

Mariański J.: Małe grupy szansą apostolstwa świeckich. „Homo Dei” 55:1986 nr 1 s. 40-46.

Müller J.: Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge. Graz 1993.

Nadolski B.: W drodze do liturgii. Z zagadnień propedeutyki liturgicznej. Poznań 1998.

Narecki Z.: Katecheza dorosłych formą socjalizacji religijnej. W: Kościół w służbie człowieka. Red. W. Turek, J. Mariański. Olsztyn 1990 s. 229-246.

Nitecki P.: Parafia jako wspólnota wspólnot. W: Ku przyszłości parafii. Red. A. Jarosiewicz. Legnica 2000 s. 5-31.

Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice 2004(2) (wyd. poprawione).

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Poznań 2004.

Paweł VI: Konstytucja apostolska o sakramencie bierzmowania (15.08.1971). W: Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice 20042 s. 9-16.

Paweł VI: Adhortacji apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii nuntiandi (8.12. 1975). „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 45:1976 nr 9-10 s. 257-304.

Pawlos M.: Duszpasterstwo chorych w parafii wielkomiejskiej. W: W trosce o niepełnosprawnych. Red. J. Kudasiewicz. Łódź 1981 s. 118-124.

Piotrowski S.: Wpływ sakramentów na codzienne życie chrześcijanina. „Ateneum Kapłańskie” 68:1965 s. 81-87.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Dokumenty. Poznań 2000.

Pomianowski R.: Przynależność do Kościoła studiującej młodzieży. Lublin 1994.

Przygoda W.: Apostolstwo świeckich. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 70-76.

Przygoda W.: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 1998.

Przygoda W.: Laikat i formy apostolstwa świeckich. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1: Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin 2000 s. 392-416.

Regmunt S.: Konieczność formacji charytatywnej młodych. „Caritas” 4:2007 s.8-9.

Schulz A.: Ruchy i stowarzyszenia katolickie środowiskiem formacji i działalności apostolskiej. W: Bądźmy uczniami Chrystusa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2007/2008. Red. S. Stułkowski. Poznań 2007 s. 211-226.

Seweryniak H.: Święty Kościół Powszedni. Warszawa 1996.

Sinka T.: Podział funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. W: Misterium Christi. T. 3: Msza święta. Red. W. Świerzawski. Kraków 1992 s. 170-191.

Skrok D.: Bierzmowanie w życiu chrześcijanina. Radom 2003.

Szafrański A.L.: Kapłaństwo wiernych. Lublin 1958.

Uhl B.: Caritas lernen. „Konradsblatt” 91:2007 nr 35 s. 3.

Wojaczek K.: Apostolat młodego laikatu i przygotowanie do niego przez rodzinę, katechezę i grupy apostolskie. W: Program duszpasterski na rok 1991/1992. Ewangelizacja młodzieży. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1991 s. 190-195.

Wolański B.: Troska służby liturgicznej o piękno celebracji eucharystycznej. W: Eucharystia życiem Kościoła i świata. Red. B. Drożdż. Legnica 2006 s. 277-295.

Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego. W: Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Rok Eucharystii. Dokumenty Kościoła. T. 3. Katowice 2005 s. 129-142.

Zalewski S.: Duchowość sakramentu bierzmowania. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 28:1975 s. 44-50.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii