Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego jako synteza antropocentryzmu i chrystocentryzmu

Józef Stala

Abstrakt


The Conception of Education Proposed by Rev. Franciszek Blachnicki as a Synthesis of Anthropocentrism and Christocentrism

The man’s transcendence means crossing the impersonal world with his qualities, but nowadays he is frequently placed only on the plane of the material world. It is for this reason that care for greatness and dignity of each man as a person should be put at the foundation of the integral conception of education. The idea of love of God and the neighbor assumes respecting the personal freedom of man, who can respond to God’s love only as a free creature. Only accepting the personalistic vision of man makes education assume a truly human character. This is why in the present article the issue of the conception of education as a synthesis of anthropocentrism and Christocentrism as defined by Rev. Franciszek Blachnicki is discussed. First the integral character of Christian personalism is presented; and then on this basis the new man is shown – a love dialog between God and people, as well as the principles of personalistic catechesis.


Słowa kluczowe


wychowanie; Franciszek Blachnicki; personalizm; antropocentryzm; chrystocentryzm.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz J.: Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży. Toruń 2006.

Biela B.: Kościół-wspólnota. Wspólnota jako zasada urzeczywistniania się Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Katowice 1993.

Blachnicki F.: Katechetyka fundamentalna. Warszawa 2006.

Blachnicki F.: Wiara i świadectwo. Lublin 1997.

Bochenek K.: Wartości personalistyczne postulatem współczesnego wychowania. W: Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania. Red. J. Stala. Kraków 2002 s. 75-88.

Czekalski R.: Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej. Płock 2006.

Domagała-Zysk E.: Autonomia czy odłączenie. Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce. Lublin 2004.

Janikuła G.: Ksiądz Franciszek Blachnicki twórca personalistycznej koncepcji katechezy, Poznań 2007 (niepublikowana rozprawa doktorska, Biblioteka UAM).

Kwieciński Z.: Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań– Olsztyn 2000.

Mastalski J.: Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie. Kraków 2006.

Mikulski J.: Polska teologia wyzwolenia. Teologia wyzwolenia człowieka w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego. Tarnów 2000.

Osewska E.: Modele komunikacji interpersonalnej i ich znaczenie dla katechezy. W: Wybrane zagadnienia z katechetyki. Red. J. Stala. Tarnów 2003 s. 111-139.

Rynio A.: Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Lublin 2004.

Stala J.: Integralny i personalistyczny charakter edukacji religijnej w kontekście wyzwań współczesności. W: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Część I: Wychowanie ogólne. Red. J. Stala. Tarnów 2007 s. 413-429.

Stala J.: Rodzina wobec niepełnosprawności intelektualnej dziecka. Obawy i nadzieje. W: Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych. Red. R. Buchta, K. Sosna. Katowice 2007 s. 30-39.

Stala J.: Wychowanie do miłosierdzia w edukacji religijnej. „Edukacja. Teologia i Dialog” 3:2006 s. 65-72.

Stala J.: Zasada personalizmu u podstaw katechezy specjalnej. „Roczniki Teologiczne” 43:2006 z. 8 s. 109-123.

Stokłosa B.: Struktura osoby jako podstawa oddziaływań wychowawczych. W: Psychologia humanistyczna a wychowanie. Red. M. Łobodowski. Lublin 1994 s. 57-58.

Szostek A.: Wokół godności prawdy i miłości. Lublin 1998.

Wojtyła K.: Rozważania o istocie człowieka. Kraków 1999.

Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością. Red. A. Rynio. Lublin 2007.

Wychowanie człowieka otwartego. Red. A. Rynio. Kielce 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii