Tożsamość nauczycieli religii i ich opinie na temat wybranych aspektów edukacji religijnej w Polsce

Paweł Mąkosa

Abstrakt


The Identity of Religion Teachers and Their Opinions on Selected Aspects of Religious Education in Poland

The efficiency of religious education depends on a variety of factors, including, to a large degree, the identity and competence of religion teachers and catechists. For this reason it is necessary to work out new, ever more efficient ways to form the staff of teachers. This is to be aided also by empirical studies that are conducted in this field. The article presents the results of studies of a two hundred-person group of religion teachers working in the Radom diocese. The results confirm high moral-religious as well as didactic-methodic qualifications of the subjects, who are devoted Catholics and treat teaching religion as the realization of their own Christian vocation. They understand in the proper way the conception of teaching religion that is binding in Poland and they realize the postulates of methodic pluralism.


Słowa kluczowe


dydaktyka; nauczanie religii; katecheza; katecheta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym. Red. S. Łabendowicz. Radom 2001.

Fijałkowska B.: Partia wobec religii i Kościoła w PRL. Olsztyn 1999.

Kłoczowski J., Müllerowa L., Skarbek J.: Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków 1986.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Program Nauczania Religii. Kraków 2001.

Konferencja Episkopatu Polski: Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków 2001.

Konferencja Episkopatu Polski: Podstawa Programowa Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków 2001.

Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium Ogólne o katechizacji. Poznań 1998.

Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja Dominus Iesus o jedności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła. Poznań 2000.

Kowalczyk S.: Idee filozoficzne postmodernizmu. Radom 2004.

Łabendowicz S.: Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II. Radom 1994.

Łobocki M.: Metody badań pedagogicznych. Warszawa 1984.

Mariański J.: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Kraków 2004.

Salij J.: Patriotyzm dzisiaj. Poznań 2005.

Słotwińska H.: Wychowanie do patriotyzmu przez katechezę. „Roczniki Teologiczne” 53:2004 z. 6 s. 83-97.

Szostkiewicz S.: Procedury i techniki badań socjologicznych. Warszawa 1964.

Vademecum katechety. Metody aktywizujące. Red. Z. Barciński. Kraków–Lublin 2006.

Zając M., Mąkosa P.: Europejskie spojrzenie na nauczanie religii w kontekście pluralizmu. „Katecheta” 51:2007 nr 11 s. 69-70.

Zellma A.: Szkolne nauczanie religii wobec idei „małych ojczyzn”. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 195-215.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii