Ideas regulatory mechanisms: Ideal self complexity and social attitudes

Maria Jarymowicz

Abstract


When do ideals influence functioning? The author assumes that the high complexity of the ideal self favors social attitudes consistent with axiological standards. Two correlative studies are presented: Study 1, with the participation of students from the University of Warsaw (N = 118), and Study 2, with the participation of young Internet users (N = 326). The hypothesis predicted that the number of ideal self attributes would correlate with egalitarian and pro-life attitudes. In both studies, participants were supposed to generate traits of the ideal self-reflecting its complexity (ISC). In Study 1, the asymmetry effect in the ratings of physical dictance between Self and Outgroup members was measured. In Study 2, a questionnaire was applied to measure attitudes towards egalitarian and pro-life rules. The results of both studies show that groups with lower ISC levels displayed a more stereotypical perception of distance between Self and Outgroup members as well as less egalitarian and less pro-life attitudes compared to groups with higher ISC levels.


Keywords


desired self: ought self vs. ideal self; axiological complexity and axiological emotionality; asymmetry in Self–Outgroup distance rating; egalitarian and pro-life attitudes

Full Text:

PDF

References


Archutowska, I. (2009). Przejawy stereotypów i uprzedzeń wobec Obcych u osób o różnym stopniu złożoności standardów Ja i poza-Ja. Unpublished master’s thesis. Warsaw: Faculty of Psychology, UW.

Bąk, W. (2002). E. Tory Higginsa teoria rozbieżności ja. Przegląd Psychologiczny, 45, 39-55.

Bąk, W. (2005). Emocjonalne korelaty rozbieżności JA – badania inspirowane teorią E. T. Higginsa. Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo, 2, 27-39.

Bąk, W. (2008a). Teoria ukierunkowań regulacyjnych E. Tory Higginsa. Roczniki Psychologiczne, 11, 7-38.

Bąk, W. (2008b). Struktura rozbieżności Ja w zaburzeniach psychicznych. Czasopismo Psychologiczne, 14(2), 115-129.

Chrzanowska, A. (2009). Osobiste standardy wartościowania a przejawy postaw wobec Swoich i Obcych – w próbie wolontariuszy hospicyjnych i kontrolnej. Unpublished master's thesis. Warsaw: Faculty of Psychology, UW.

Codol, J.-P. (1985). L’estimation de distances physic entre personnes: suis-je aussi loin de vous que vouys êtes de moi? L’Année Psychologique, 85, 517-534.

Codol, J.-P., Jarymowicz, M., Kamińska-Feldman, M., & Szuster, A. (1989). Asymmetry in the estimation of interpersonal distance and identity affirmation. European Journal of Social Psychology, 19, 11-22.

Cooley, C. H. (1902). Human nature and social order. New York: Scribner’s.

Czapiński, J. (1988). Wartościowanie – efekt negatywności: O naturze realizmu. Wrocław: Ossolineum.

Eisenberg, N. (2000). Emotion, regulation, and moral development. Annual Review of Psychology, 51, 665-697.

Festinger, L. A. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7, 117-140.

Freud, S. (1961). The introductory lectures in psycho-analysis. In J. Strachey (Ed.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (vol. 22, pp. 7-182). London: Hogarth Press.

Gazzaniga, M. S. (2011). Who’s in charge? Free will and the science of the brain. New York: HarperCollins.

Gołąb, A. (1978). Geneza procesów wartościowania. In J. Reykowski (Ed.), Teoria osobowości a zachowania prospołeczne (pp. 31-57). Warsaw: Wydawnictwo IFiS PAN.

Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. K. L. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464-1480.

Greenwald, A. G., & Pratkanis, A. R. (1988). Ja jako centralny schemat postaw. Nowiny Psychologiczne, 55, 20-70.

Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94, 319-340.

Higgins, E. T. (1996). The “self-digest”: Self-knowledge serving regulatory functions. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 1062-1083.

Hoffman, M. L. (2006). Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

James, W. (1890). Principles of psychology. New York: Holt.

Jarymowicz, M. (2006). O przejawach faworyzowania Swoich względem Obcych i rzekomej nieuchronności zjawiska. Warsaw: Wydawnictwo IP PAN.

Jarymowicz, M. (2008). Psychologiczne podstawy podmiotowości. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarymowicz, M. (2009). Racje serca i racje rozumu – w poszukiwaniu sensu idei powszechnie znanej. In J. Kozielecki (Ed.), Nowe idee w psychologii (pp. 183-215). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jarymowicz, M. (2012). Próby pomiaru regulacyjnej roli ideałów: poziom emocjonalności aksjologicznej a przejawy postaw społecznych. Przegląd Psychologiczny, 55, 411-425.

Jarymowicz, M., & Imbir, K. (2010). Próba taksonomii ludzkich emocji. Przegląd Psychologiczny, 53(4), 439-461.

Jasielska, D., & Jarymowicz, M. (2012). Wagi nadawane emocjom pozytywnym o genezie automatycznej vs refleksyjnej a wskaźniki poziomu poczucia szczęścia. Roczniki Psychologiczne, 15(2), 7-30.

Joas, H. (2009). Powstawanie wartości. Warsaw: Oficyna Naukowa.

Kamińska-Feldman, M. (1994). Asymetria w ocenianiu dystansów Ja – Inni. Warsaw: Oficyna Wydawnicza WP UW.

Kamińska-Feldman, M. (2002). Związki poznawczej indywiduacji z efektem asymetrii w spostrzeganiu dystansów Ja – Inni jako miarą stereotypów społecznych. In M. Lewicka, & J. Grzelak (Eds.), Jednostka i społeczeństwo (pp. 185-198). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kamińska-Feldman, M. (2012). Niektóre sytuacyjne uwarunkowania zjawiska asymetrii w szacowaniu dystansów Ja – Inni jako prawidłowość psychologiczna w spostrzeganiu świata społecznego. In A. Szuster, D. Maison, & D. Karwowska (Eds.), W stronę podmiotowości (pp. 131-141). Sopot: Smak Słowa.

Kamińska-Feldman, M., & Jarymowicz. M. (2006). Tajniki zniekształceń poznawczych: o naturze efektu asymetrii w ocenianiu dystansów Ja – Inni. Czasopismo Psychologiczne, 12(2), 165-178.

Kofta, M. (2004) (Ed.). Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne. Warsaw: Wydawnictwo IP PAN.

Kofta, M., & Jasińska-Kania, A. (2001) (Eds.). Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kohlberg, L. (1976). Moral stages and moralization: The cognitive-developmental approach. In T. Lickona (Ed.), Moral development and behavior: Theory, research and social issues (pp. 31-53). New York: Holt, Rinehart and Winston.

Kozielecki, J. (1997). Transgresja i kultura. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kwiatkowska, A. (1999). Tożsamość a społeczne kategoryzacje. Warsaw: Wydawnictwo IP PAN.

Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.

Mastalerz, R. (2012). Wzbudzanie automatycznych vs refleksyjnych standardów wartościowania a przejawy postaw. Unpublished master’s thesis. Warsaw: Faculty of Psychology, UW.

Mead, G. H. (1975). Umysł, osobowość i społeczeństwo. Warsaw: PWN.

Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Peeters, G., & Czapiński, J. (1990). Positive-negative asymmetry in evaluations: The distinction between affective and informational negativity effects. In W. Stroebe, & M. Hewstone (Eds.), European Review of Social Psychology, vol. 1 (pp. 33-60). Chichester: Wiley.

Piaget, J. (1967). Rozwój ocen moralnych dziecka. Warsaw: PWN.

Pinker, S. (2011). The better angels of our nature. Why violence has declined. London: Penguin Books.

Portman, J. (2010). Historia grzechu. Warsaw: Świat Książki.

Reykowski, J. (1975). Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności. In T. Tomaszewski (Ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki (pp. 762-825). Warsaw: PWN.

Reykowski, J. (1979). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warsaw: PWN.

Reykowski, J. (1990). Rozwój moralny jako zjawisko wielowymiarowe. In N. Eisenberg, & J. Reykowski, & E. Staub (Eds.), Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania (pp. 23-44). Wrocław: Ossolineum.

Rogers, C. R. (1959). A theory of therapy, personality and interpersonal relationships, as developed in the client-centered framework. In S. Koch (Ed.), Psychology: A study of a science (vol. 3, pp. 184-256). New York: McGraw-Hill.

Snyder, C. R. (1994). The psychology of hope: You can get there from here. New York: Free Press.

Szuster, A. (2005). W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu. Warsaw: Wydawnictwo IP PAN.

Tajfel, H. (1978) (Ed.). Differentiation between social groups. London: Academic Press.

Tesser, A., Felson, R. B., & Suls, J. M. (2004). Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Trzebińska, E. (1998). Dwa wizerunki własnej osoby. Studia nad sposobami rozumienia siebie. Warsaw: Wydawnictwo IP PAN.

Trzebińska, E. (2012). W kierunku nauki o zdrowiu emocjonalnym. In A. Szuster, D. Maison, & D. Karwowska (Eds.), W stronę podmiotowości (pp. 69-84). Sopot: Smak Słowa.

Wierzbicka, A. (2009). Language and metalanguage: Key issues in emotion research. Emotion Review, 1(3), 3-14.

Wojtyła, K. (1986). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)