Assessment of integrative complexity

Tomasz Besta

Abstract


This article presents theory and research associated with integrative complexity. Integrative complexity is defined in terms of two cognitive structural variables: differentiation and integration. Criteria for assessing integrative complexity and rules for encoding verbal protocols are presented. Applications of this construct to the various psychological and social problems are also summarized.


Keywords


integrative compexity; cognitive complexity; assessment

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Arlin, P. K. (1975). Cognitive development in adulthood: A fifth stage? Developmental Psychology, 11, 602-606.

Baker-Brown, G., Ballard, E. J., Bluck, S., de Vries, B., Suedfeld, P., Tetlock, P. E. (1992). The integrative complexity coding manual. W: C. Smith (red.), Handbook of thematic analysis (s. 605-611). Cambridge: Cambridge University Press.

Conway, L. G., Suedfeld, P., Tetlock, P. E. (2001). Integrative complexity and political decisions that lead to war or peace. W: D. J. Christie, R. V. Wagner, D. Winter (red.), Peace, conflict, and violence: Peace psychology for the 21st century (s. 66-75). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Feist, G. J. (1994). Personality and working style predictors of integrative complexity: A study of scientists’ thinking about research and teaching. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 474-484.

Golec, A. (2001). Strukturalne aspekty myślenia politycznego. Prezentacja koncepcji i metody badawczej Shawna Rosenberga na przykładzie danych z badań polskich polityków. Czasopismo Psychologiczne, 7, 43-60.

Golec, A. (2002). Poziomy rozwoju myślenia politycznego a postawy wobec konfliktu w sytuacji neutralnej i wobec emocjonalnego ataku. Studia Psychologiczne, 40, 43-65.

Graber, D. (1976). Verbal behavior as politics. Urbana: University of Illinois Press.

Gurba, E. (2002). Wczesna dorosłość. W: Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (t. 2, s. 202-233). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gruenfeld, D. H. (1995). Status, ideology, and integrative complexity on the U.S. Supreme Court: Rethinking the politics of political decision making. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 5-20.

Hunsberger, B., Pratt, M., Pancer, S. M. (1994). Religious fundamentalism and integrative complexity of thought: A relationship for existential content only? Journal for the Scientific Study of Religion, 33, 335-346.

Jakubowska, U. (2005). Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne. Gdańsk: GWP.

Jhangiani, R., Suedfeld, P. (2005). The structure of terror: Cognitive and emotional processing of 9/11 newscasters. Referat zaprezentowany na konferencji International Society of Political Psychology, Toronto.

Korzeniowski, K. (1991). Poczucie podmiotowości - alienacji politycznej. Uwarunkowania psychospołeczne. Poznań: Nakom.

Kossowska, M. (2005). Umysł niezmienny. Poznawcze mechanizmy sztywności. Kraków: WUJ.

Liht, J., Suedfeld, P., Krawczyk, A. (2005). Integrative complexity in face-to-face negotiations between the Chiapas guerrillas and the Mexican government. Political Psychology, 26, 543-552.

Myyry, L. (2002). Everyday value conflicts and integrative complexity of thought. Scandinavian Journal of Psychology, 43, 385-395.

Perry, W. B. (1968). Forms of intellectual and ethical development in college years: A scheme. New York: Holt.

Piaget, J. (1966). Narodziny inteligencji dziecka. Warszawa: PWN.

Piaget, J. (1972). The moral judgment of the child. Londyn: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Reykowski, J. (1999). Myślenie polityczne. W: K. Skarżyńska (red.), Psychologia polityczna (s. 99-125). Poznań: Zysk i S-ka.

Riegel, K. F. (1973). Toward dialectical theory of development: The final period of cognitive development. Human Development, 16, 346-370.

Rosenberg, S. W. (1988). Reason, ideology and politics. Princeton: Princeton University Press.

Schroder, H. M., Driver, M. J., Streufert, S. (1967). Human information processing. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Scott, W. (1962). Cognitive complexity and cognitive flexibility. Sociometry, 25, 405-414.

Sidanius, J. (1984). Political interest, political information search, and ideological homogeneity as a function of sociopolitical ideology: A tale of three theories. Human Relations, 37, 811-828.

Skarżyńska, K. (1994). Język polityki: Wielość perspektyw i nieostrość znaczeń. W: K. Handke, H. Dalewska-Greń (red.), Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku (s. 248-260). Warszawa: SOW.

Skarżyńska, K. (2005). Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Warszawa: Scholar.

Suedfeld, P., Bluck, S. (1988). Changes in integrative complexity prior to surprise attacks. Journal of Conflict Resolution, 32, 626-635.

Suedfeld, P., Bluck, S., Ballard, E. J. (1994). The effects of emotional involvement and psychological distance on integrative complexity. Journal of Applied Social Psychology, 24, 443-452.

Suedfeld, P., Rank, A. D. (1976). Revolutionary leaders: Long-term success as a function of changes in conceptual complexity. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 169-178.

Suedfeld, P., Tetlock, P. E. (1977). Integrative complexity of communications in international crises. Journal of Conflict Resolution, 21, 169-184.

Suedfeld, P., Tetlock, P. E., Streufert, S. (1992). Conceptual/integrative complexity. W: C. P. Smith (red.), Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis (s. 393-400). New York: Cambridge University Press.

Tadmor, C. T., Tetlock, P. E. (2006). Biculturalism: A model of the effects of second-culture exposure on acculturation and integrative complexity. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37, 173-190.

Tetlock, P. E. (1981). Pre- to post-election shifts in presidential rhetoric: Impression management or cognitive adjustment? Journal of Personality and Social Psychology, 41, 201-212.

Tetlock, P. E. (1983). Cognitive style and political ideology. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 118-126.

Tetlock, P. E. (1985). Integrative complexity of American and Soviet foreign policy rhetoric: A time- series analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 1565-1585.

Tetlock, P. E., Peterson, R. S., Berry, J. M. (1993). Flattering and unflattering personality portraits of integratively simple and complex managers. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 500-511.

Tetlock, P. E., Tyler, A. (1996). Churchill’s cognitive and rhetorical style: The debates over Nazi intentions and self-government for India. Political Psychology, 17, 149-170.

Thoemmes, F. J., Conway, L. G. (2007). Integrative complexity of 41 U.S. presidents. Political Psychology, 28, 193-226.

Trempała, J. (2002). Rozwój poznawczy. W: Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (t. 3, s. 13-44). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tyszkowa, M. (1985). Post- i neopiagetowskie koncepcje rozwoju poznawczego: przesłanki, tezy i inspiracje. Psychologia Wychowawcza, 2, 121-131.

Van Hiel, A., Mervielde, I. (2003). The measurement of cognitive complexity and its relationship with political extremism. Political Psychology, 24, 781-801.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)