Empathy in the working environment

Maria Kaźmierczak

Abstract


Over the past few years we have observed an increasing number of theories concerning empathy and its positive influence on our everyday life. This article deals with the issue of empathy in the working environment. In a survey of studies the author attempts to prove that this dispositional trait is required in various professions at different ranks of an organizational hierarchy. Possible negative consequences of empathizing are considered as well. The author concludes that empathy, once neglected, nowadays is highly valued by psychology of organization and management.


Keywords


empathy; working environment; empathizing; job satisfaction

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bettencourt, L. A., Meuter, M. L., Gwinner, K. P. (2001). A comparison of attitude, personality, and knowledge predictors of service-oriented organizational citizenship behaviors. Journal of Applied Psychology, 86, 1, 29-41.

Blasi, Z. D., Harkness, E., Ernst, E., Georgiou, A., Kleijnen, J. (2001). Influence of context effects on health outcomes: A systematic review. The Lancet, 357, 757-62.

Bonino, S. (1996). Rozwój empatii w kontekście zarażania się emocjami innych osób oraz tworzenia reprezentacji poznawczej. Nowiny Psychologiczne, 1, 13-27.

Cenin, M. (1998). W poszukiwaniu wzorca osobowego szefa 2000. W: S. A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (t. 4, s. 125-135). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cole, G. A. (1995). Organizational behavior. London: DP Publications, Ltd.

Constantine, M. G. (2000). Social desirability attitudes, sex, and affective and cognitive empathy as predictors of self-reported multicultural counseling competence. The Counseling Psychologist, 28, 6, 857-872.

Davis, M. H. (1999). Empatia. O umiejętności współodczuwania. Gdańsk: GWP.

Davis, M. H., Mitchell, K. V., Hall, J. A. Lothert, J., Snapp, T., Meyer, M. (1999). Empathy, expectations, and situational preferences: Personality influences on the decision to participate in volunteer helping behaviors. Journal of Personality, 67, 3, 469-501.

Evans, G. W., Wilt, D. L., Alligood, M. R., O'Neil, M. (1998). Empathy: A study of two types. Issues in Mental Health Nursing, 19, 453-461.

Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Hall, J. A., Connelly, M., Davis, M. H. (2000). Dispositional empathy in scientist and practitioner psychologists: Group differences and relantionship to self-reported professional effectiveness. Psychotherapy, 37, 1, 45-55.

Henderson, A. (2001). Emotional labor and nursing: An under-appreciated aspect of caring work. Nursing Inquiry, 8, 2, 130-139.

Kliś, M., Kossewska, J. (1996). Empatia a postawy prospołeczne studentów pedagogiki specjalnej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Psychologiczne, 5, 176, 165-182.

Krysińska, K. (2000). Empatia pracowników służby zdrowia a ich gotowość do udzielania pomocy pozamedycznej pacjentom po próbach samobójczych. Przegląd Psychologiczny, 43, 3, 309-321.

Kunyk, D., Olson, J. K. (2001). Clarification of conceptualizations of empathy. Journal of Advanced Nursing, 35, 3, 317-325.

Morse, E. S. (1994). “Empathy” enters the profession of medicine. W: E. S. More, M. A. Milligan (red.), The empathic practicioner: Empathy, gender and medicine (s. 19-39). New Brunswick: Rutgers University Press.

Nazar, J. (1990). Empatia i jej związek z cechami osobowości nauczyciela. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Rozprawy i Monografie, 151.

Parks, C. A., Waldo, D. (1999). Assesing voluntary turnover likelihood using personality traits measured during pre-employment selection. Current Research in Social Psychology. An Electronic Journal, 4, 4, 135-145.

Pines, A. M. (2000). Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie (s. 32-56). Warszawa: PWN.

Rembowski, J. (1989). Empatia. Warszawa: PWN.

Reykowski, J. (1992). Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość. Warszawa: PWN.

Senejko, A. (2003). Podmiotowe czynniki wypalenia zawodowego. W: S. A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (t. 4, s. 345-353). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sęk, H. (2000). Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie (83-112). Warszawa: PWN.

Stebnicki, M. A. (2000). Stress and grief reactions among rehabilitation professionals: Dealing effectively with empathy fatigue. Journal of Rehabilitation, 66, 1, 23-34.

Stoner, J. A. F., Wankel, Ch. (1992). Kierowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Syroka, J. (2003). Wypalenie zawodowe – koszty indywidualne i społeczne. W: S. A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (t. 6, s. 355-370). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tucholska, S. (2001). Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju. Przegląd Psychologiczny, 44, 3, 301-317.

Uchnast, Z. (1996). Empatia jako postawa egzystencjalna. Roczniki Filozoficzne, 44, 4, 37-52.

Uchnast, Z. (2001). Empatia osobowa: metoda pomiaru. Przegląd Psychologiczny, 44, 2, 189-207.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)