Znaczenie hortiterapii w wychowaniu rodzinnym

Marian Zdzisław Stepulak

Abstrakt


Metoda hortiterapii w wychowaniu rodzinnym jest nowym ujęciem w pedagogice. W artykule naukowej refleksji poddano pojęcie systemu rodzinnego, a następnie jego podstawowe właściwości. System rodzinny jest rozumiany jako jedno z podejść rozumienia rodziny. Jest przedstawiany jako naturalny system przejęty z nauk biologicznych i zastosowany w naukach społecznych i humanistycznych. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na nowy model terapii, jakim jest hortiterapia, czyli leczenie ogrodami. Jest to nowa forma pomocy stosowana w leczeniu ludzi cierpiących na różne schorzenia, ale przydatna także w terapii rodzinnej. Hortiterapia służy pomocą zwłaszcza w wychowaniu emocjonalnym, uczuciowym, społecznym, moralnym oraz duchowym.


Słowa kluczowe


system rodzinny; wychowanie; hortiterapia; rośliny; przyroda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bertalanffy, L. v. (1967). Robots, Men and Minds. New York: Harper.

Bradshaw, J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Dobrowolski, A., Majkowska-Gadomska, J., Mikulewicz, E. (2016). Technologie ogrodnicze jako źródło bodźców w hortiterapii. W: B. Płoszaj-Witkowska (red.), Hortiterapia – terapia wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych (s. 9-18). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dzida, K., Nurzyńska-Wierdak, R., Smyk, P., Nowak, L., Konopińska, J. (2013). Możliwości zastosowania wybranych gatunków roślin zielarskich przy obiekcie uzdrowiskowym. Annales UMCS, XXIII (3), Sectio EEE Horticultura, 20-32.

Greene, K. de. (1970). Systems psychology. New York: Mc Graw-Hill.

Henschke, M. (2017). Znaczenie traw ozdobnych w hortiterapii.W: A. Krzymińska (red.), Hortiterapia jako element wspierający leczenie tradycyjne (s. 9-26). Poznań: Wydawnictwo Rhytmos.

Ingarden, R. (1987). Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jarrott, S.E., Kwack, H.R., Relf, D. (2002). An Observational Assessment of a Dementia-Specific Horticultural Therapy Program. Hort Technology, 12(3), 403-410.

Kalina-Gagnelid, A., Kosiacka-Beck, E., Myszka-Stąpór, I., Skibińska, M. (2016). Ogrody hortiterapeutyczne dla osób dorosłych z autyzmem – zasady projektowania. Annales UMCS, XXVI (2), Sectio EEE Horticultura, 13-25.

Kopaliński, W. (1983). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: PWN.

Kot, A. (2018). Hortiterapia. W: M.Z. Stepulak (red.), Światło i dźwięki. Psychologiczne i interdyscyplinarne uwarunkowania niepełnosprawności sensorycznej (s. 166-168). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Krzymińska, A. (2017). Dotyk w hortiterapii. W: A. Krzymińska (red.), Hortiterapia jako element wspierający leczenie tradycyjne (s. 103-115). Poznań: Wydawnictwo Rhytmos.

Lubański, M. (1982). Informacja – system. W: M. Heller, M. Lubański, Sz.W. Ślaga (red.), Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki (s. 13-164). Warszawa: ATK.

Mellody, P. (1993). Granice ja – trudności w ustanawianiu granic funkcjonalnych. Warszawa: Wydawnictwo Santorski & Co.

Nizińska, A., Płoszaj, B. (2016). Hortiterapia dzieci. W: B. Płoszaj-Witkowska (red.), Hortiterapia – terapia wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych (s. 88-108). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Polnik-Klajn, A., Polnik, E. (2006). Rozważania o rodzinie jako specyficznym środowisku wychowawczych oddziaływań interpersonalnych. W: W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność (s. 357-361). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sakowska, J. (1997). Szkoła dla rodziców i wychowawców. Warszawa: CMPPP MEN.

Sidor, B. (2005). Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową. Lublin: TN KUL.

Stepulak, M.Z. (1995). Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej. Lublin: RW KUL.

Stepulak, M.Z. (2010). Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Stepulak, M.Z. (2013a). Specyfika wychowania społecznego w systemie rodzinnym. W: M.Z. Stepulak (red.), Specyfika wychowania w systemie rodzinnym (s. 143-165). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Stepulak, M.Z. (2013b). Specyfika wychowania emocjonalno-uczuciowego w systemie rodzinnym. W: M.Z. Stepulak (red.), Specyfika wychowania w systemie rodzinnym (s. 167-186). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Stepulak, M.Z. (2013c). Specyfika wychowania moralnego w systemie rodzinnym. W: M.Z. Stepulak (red.), Specyfika wychowania w systemie rodzinnym (s. 187-203). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Stepulak, M.Z. (2013d). Specyfika wychowania duchowego w systemie rodzinnym. W: M.Z. Stepulak (red.), Specyfika wychowania w systemie rodzinnym (s. 205-223). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Stepulak, M.Z. (2017). The psychological, ethical and socializing dimension of childchood autism during preschool and early school. Multidisciplinary Journal of School Education, 1 (11), 51-72.

Stuchliński, J. (1981). Teoria systemów w ujęciu Ludwika von Bertalanffy’ego. W: W. Gacparski, D. Miler (red.), Nauka. Technika. Systemy (s. 21-46). Wrocław: Zakład Naukowy im. Ossolińskich.

Świętochowski, W. (2014). Rodzina w ujęciu systemowym. W: W. Janicka i H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (s. 21-45). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ulczycka-Walorska, M.P. (2015). Elementy hortiterapii w terenach zurbanizowanych przeznaczone dla młodych ludzi. W: B. Płoszaj-Witkowska (red.), Hortiterapia (s. 155-170). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wichrowski, M., Whiteson, J., Haas, F., Mola, A., Rey, M.J. (2005). Effects of Horticultural Therapy on Mood and Heart Rate in Patients Participating in an Inpatient Cardiopulmonary Rehabilitation Program. Journal Cardiopulmonary Rehabilitation, 25, 270-274.

Zawiślak, G. (2015). Hortiterapia jako narzędzie wpływające na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka. Annales UMCS, XXV (1), Sectio EEE Horticultura, 21-31.

Zawiślak, G. (2016). Hortiterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W: Z. Palak, M. Wójcik (red.), Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej (s. 185-199). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2018.10.4-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)