Rodzina wielkomiejska i dzieciństwo. Badania warszawskie

Bożena Matyjas

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu, który ma charakter teoretyczno-empiryczny, było przedstawienie rodziny (wielkomiejskiej/dużego miasta) jako rudymentarnego środowiska życia, rozwoju oraz socjalizacji i wychowania dzieci, kształtującego jakość ich dzieciństwa. Rodzina wielkomiejska poprzez swoją specyfikę (fakt zamieszkiwania w dużym mieście, jego charakterystyka) wydaje się stwarzać dzieciom korzystne dla ich dzieciństwa warunki rozwojowo-wychowawcze. Zostały one w artykule nazwane i scharakteryzowane. Wyniki badań empirycznych stanowią omówienie warunków edukacyjnych, jakie stwarza dzieciom środowisko rodzinne (troska rodziców o edukację szkolną i pozaszkolną dziecka). Podjęta także została próba typologizacji dzieciństwa w badanych rodzinach.


Słowa kluczowe


rodzina (wielkomiejska); funkcje i zadania opiekuńczo-wychowawcze; edukacja; dzieciństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski, F. (2006). Rodzina. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku, (t. 5). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Brągiel, J. (1994). Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej. Opole: Wydawnictwo UO.

Debesse, M. (1996). Etapy wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Doniec, R. (2006). Rodzina wielkomiejska. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku, (t. 5). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Doniec, R. (2013). Rodzina polska w XXI wieku – przemiany i kondycja. Pedagogika Społeczna, 4 (50).

Kawula, S. (2007). Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kwak, A. (1993). Rodzina jako środowisko wychowawcze. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Wychowanie i środowisko. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Majer, A., Starosta, P. (red.) (2004). Wokół socjologii przestrzeni. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Matyjas, B. (2017). Topos dzieciństwa wielkomiejskiego. Warunki socjalizacyjno-edukacyjne dzieci w wieku szkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Segiet, K. (2000). Dziecko w wielkim mieście. Poznań: Oficyna Wydawnicza G&P.

Segiet, K. (2011). Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczanie rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smolińska-Theiss, B. (2003). Dzieciństwo. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku (t.1). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Smolińska-Theiss, B. (2010). Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia. „Chowanna”, 1(34).

Śliwerski, B. (2007). Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Tyszka, Z. (2001). Człowiek i rodzina w XXI wieku: czas nadziei czy cywilizacja udręki. Rocznik Socjologii Rodziny, 13.

Waloszek, D. (2003). Dziecko. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku (t. 1). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Wincławski, W. (1976). Typowe środowiska wychowawcze współczesnej Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2018.10.4-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)