Postmodernistyczne przemiany w rodzinie

Józefa Brągiel

Abstrakt


Artykuł jest próbą syntezy przemian rodziny dokonujących się w epoce postmodernizmu. Starano się pokazać przemiany w zakresie definiowania rodziny, liczby zawieranych małżeństw i modeli funkcjonujących w tej instytucji, przemiany w prokreacji oraz alternatywne do rodziny związki. Wnioski tych analiz prowadzą do stwierdzenia, że postmodernizm wpływa na współczesną rodziną, wywołując w niej dosyć wyraźnie zaznaczające się zmiany, ale ciągle to rodzina nuklearna pozostaje dominującą formą życia małżeńsko-rodzinnego.


Słowa kluczowe


postmodernizm; przemiany rodziny; małżeństwo; prokreacja; alternatywne formy życia rodzinnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amato, P.R. (2012). Institutional, companionate, and individualistic marriages: change over time and implications for marital quality. W: M. Garrison, E.S. Scott (red.), Marriage at the crossroads. Law, Policy, and the brave new world of twenty-first century familie. Cambridge: Cambridge University Press.

Bielawska-Batorowicz, E. (2017). Niepłodność – (nie) zrealizowane rodzicielstwo. W: E. Włodarczyk (red.), W trosce o macierzyństwo. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Biernat, T., Sobierajski, P. (2007). Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Błasiak, A. (2017). (Nowy) wymiar rodzicielstwa – wybrane aspekty. W: E. Włodarczyk (red.), W trosce o macierzyństwo. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Doniec, R. (2001). Rodzina wielkiego miasta. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doniec, R. (2013). Rodzina polska w XXI wieku – przemiany i tradycja. Pedagogika Społeczna, 4(50), 45-74.

Giza-Poleszczuk, A. (2005). Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kawula, S. (2008). Alternatywne kształty rodziny współczesnej. Tendencje przemian w początkach XXI wieku. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kwak, A. (2014). Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Laskowski, J. (1987). Trwałość wspólnoty małżeńskiej: (studium socjopsychologiczne). Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Lis-Kujawski, A. (2008). Postmodernizm w podróży do granic rodziny. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Majkowski, W. (2008). Etos rodziny a postmodernistyczna filozofia. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Muszyński, W. (2008). Małżeństwo i rodzina. Redefinicje i reinterpretacje. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Opozda, D. (2014). Rodzicielstwo: stałość zadań i zmienność modeli – zarys refleksji. W: W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczne wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Opozda, D. (2017). Zróżnicowane rodzicielstwo – zarys refleksji. W: D. Opozda, M. Leśniak (red.), Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Slany, K. (2008). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Szlendak, T. (2012). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Szukalski, P. (2017). Co czwarte dziecko w Polsce rodzi się jako pozamałżeńskie. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, 6.

Wojtanowska, W. (2003). Wartości nowoczesne w społeczeństwie ponowoczesnym. W: R. Borkowski (red.), Globalopolis – kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wydawniczego PAX.

Wons, N.P. (2010). Tradycyjny model małżeństwa i rodziny a współczesne jego formy alternatywne. W: D. Krok, P. Landwójtowicz (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Opole: Wydawnictwo UO.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2018.10.4-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)