Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Roczniki Pedagogiczne są pedagogicznym czasopismem akademickim, które stawia sobie za cel zamieszczanie oryginalnych, empirycznych i teoretycznych wyników badań w poszczególnych obszarach nauk o wychowaniu i promowanie nowych i kreatywnych osiągnięć metodologii pedagogicznej i metodyki pracy wychowawczej. Czasopismo oferuje artykuły w zakresie czterech obszarów badań pedagogicznych odpowiednio właściwych czterem zeszytom poświęconym kolejno:
1. teorii i historii wychowania i myśli pedagogicznej;
2. pedagogice szkolnej i dla szkoły oraz dydaktyce;
3. pedagogice specjalnej i psychopedagogice oraz pedagogice rodziny;
4. pedagogice opiekuńczej, prewencyjnej i pedagogice społecznej.
Czasopismo zamieszcza osiągnięcia naukowe czterech rodzajów:
1/ oryginalne artykuły o charakterze zarówno empirycznym jak i teoretycznym;
2/ krótkie komunikaty;
3/ recenzje;
4/ polemiki, zawierające pytania do tekstów autorów oraz odpowiedzi i wyjaśnienia autorów.

Czasopismo jest adresowane do pracowników naukowych i studentów w wymienionych obszarach pedagogicznej teorii i praktyki oraz przedstawicieli pokrewnych dyscyplin i dziedzin wiedzy. Są też akceptowane teksty w językach obcych, które są recenzowane i poddawane ocenie przez recenzentów reprezentujących ich oryginalne języki.

 

Działy

Artykuły

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Polemiki

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wytyczne dotyczące procedury recenzowania w "Rocznikach Pedagogicznych"

  1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. Autor(zy) artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

            a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
            b) relacje podległości zawodowej,
            c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

  1. Każda recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  2. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów

 

Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie "Roczniki Pedagogiczne" udostępniane są w otwartym dostępie gratis.

 

Rada Naukowa

Amantius Akimjak, Folco Cimagalli, Mariette Hellemans, Jadwiga Izdebska, Christian Jamet, Janina Kostkiewicz, Barbara Kromolicka, Bożena Matyjas, ks. Carlo Nanni, Katarzyna Olbrycht, Elżbieta Ossewska, Luciano Pazzalia, Michel Soëtard, ks. Józef Stala, Marian Surdacki (Przewodniczący), Antonia Tisovičová, ks. Edward Walewander

 

Lista recenzentów

Wykaz recenzentów publikowany jest w ostatnim numerze pisma w danym roku

RECENZENCI TOMU 10 (46) 2018

Krystyna ABLEWICZ, Barbara BOROWSKA, Katarzyna BRAUN,, Stanisława BYRA, ks. Stanisław CHROBAK, Ewa DOMAGAŁA-ZYŚK,, Grzegorz GRZYBEK, Iwona JAZUKIEWICZ, Anna KARPIŃSKA, Janina KOSTKIEWICZ,, Krzysztof KRASZEWSKI, Anna LENDZION, Joanna LENDZION, Andrzej ŁADYŻYŃSKI, ks. Adam MAJ, Klaudia MARTYNOWSKA, Michał MASŁOWSKI, ks. Janusz MASTALSKI, ks. Janusz MIĄSO, Edward NYCZ, Danuta OPOZDA, ks. Adam SOLAK, Eugeniusz SAKOWICZ, Jadwiga SZULAKIEWICZ, Beata WOŁOSIUK, Agata ZABŁOCKA-BURSA, Anna ZAMKOWSKA, Teresa ZUBRZYCKA-MACIĄG

RECENZENCI TOMU 9(45) 2017

Beata Bugajska, Urszula Chęcińska, ks. Stanisław Chrobak, Ewa Domagała-Zyśk, Cezary Henryk, Jarosław Horowski, Iwona Jazukiewicz, Marek Jeziorański, Barbara Kiereś, Monika Kornaszewska-Polak, Kazimiera Krakowiak, Barbara Kromolicka, Joanna Król, Andrzej Ładyżyński, Piotr Magier, Elżbieta Magiera, ks. Adam Maj, Izabela Mamcarz, Katarzyna Olbrycht, Urszula Ostrowska, Agata Popławska, ks. Cyprian Rogowski, Eugeniusz Sakowicz, Tadeusz Sakowicz, Andrzej Sowiński, Katarzyna Uzar-Szcześniak, Ks. Radosław Chałupniak, Ks. Wojciech Cichosz, Joanna Falkowska, Piotr Gołdyn, Anna Klim-Klimaszewska, Mikołaj Krasnodębski, Jacek Kulbaka, Beata Wołosiuk, Danuta Wosik-Kawala, Alicja Żywczok

RECENZENCI TOMU 8(44) 2016

Krystyna Chałas, Stanisław Głaz SJ, Jarosław Horowski, Iwona Jazukiewicz, Mariola Kozubek, Barbara Kromolicka, Joanna Król, Hubert Kupiec, Agnieszka Linca-Ćwikła, Elżbieta Magiera, ks. Adam Maj, ks. Janusz Miąso, Anna Murawska, Katarzyna Olbrycht, Danuta Opozda, Marina Soriani Innocenti, Witold Starnawski, Katarzyna Szumilas, Beata Wołosiuk

Tom 7(43) 2015

Dorota Bis, ks. Stanisław Chrobak, Cezary Hendryk, Iwona Jazukiewicz, Włodzimierz Krysiak, Ryszard Kucha, ks. Adam Maj, Anna Murawska, ks. Marian Nowak, Tadeusz Sakowicz, Lech Sałaciński, Witold Starnawski, Andrzej Sowiński, ks. Dariusz Stępkowski, Katarzyna Szumilas, Małgorzata Wałejko, Mariusz Wołońciej, Beata Wołosiuk

 

 

Zapora "ghostwriting"

 Redakcja "Roczników Pedagogicznych" uprzejmie informuje, iż w ramach dbałości o rzetelność naukową artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie zwracana będzie szczególna uwaga na kontrolę opracowań pod kątem występowania praktyk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship

 Wszelkie stwierdzone przypadki występowania tego typu praktyk będą demaskowane oraz zgłaszane do odpowiednich podmiotów instytucjonalnych (w tym instytucji zatrudniających autorów).

 Główną odpowiedzialność za rzetelność przesyłanych opracowań ponosi autor zgłaszający manuskrypt. W związku z tym uprzejmie prosimy takie osoby o złożenie oświadczenia o wkładzie współautorów w powstanie publikacji ze szczególnym uwzględnieniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu artykule.

 

Standardy etyczne

Redakcja czasopisma "Roczniki Pedagogiczne" dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor czasopisma naukowego, recenzent pracy naukowej, wydawca są zobligowane do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.
Poniższe zasady opracowano na podstawie Elsevier oraz zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers(Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych) oraz opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Decyzja o publikacji
Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie "Roczniki Pedagogiczne". Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu danej pracy naukowej opiera się na jej znaczeniu, oryginalności i przejrzystości, a także na zasadności badań oraz ich odniesieniu do tematyki czasopisma.

Zasada fair play
Artykuły są oceniane na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma naukowego, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie. 

Poufność
Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych na każdym etapie procesu publikacji, dotyczących pracy, z wyłączeniem informacji ujawnionych przez czasopismo naukowe. 

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje pozyskane w procesie publikacji nie mogą być wykorzystywane przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Zaangażowanie i współpraca w dochodzeniach
Redakcja podejmie stosowne działania w przypadku podejrzenia lub zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i nieopublikowanych prac.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych w procesie publikacji.

Terminowość
Recenzent powinien wyrażać zgodę na recenzowanie wyłącznie tych prac, z zakresu których posiada odpowiednią wiedzę, umożliwiającą mu wydanie stosownej opinii w określonym czasie. 

Poufność
Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufnego charakteru recenzji naukowej i nieujawniania żadnych szczegółów dotyczących pracy, jak i recenzji.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być obiektywną i konstruktywną oceną recenzowanej pracy. Wyrażanie obraźliwych  czy poniżających komentarzy względem autorów jest zachowaniem niewłaściwym.

Potwierdzenie źródła
Recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały przywołane przez autora. Jakiekolwiek podobieństwo do prac innych autorów powinno zostać zgłoszone do redaktora naczelnego.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje pozyskane w procesie recenzowania pracy naukowej nie mogą być wykorzystywane na korzyść własną recenzenta. Recenzenci są zobowiązani do poinformowania redaktora naczelnego o wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów (recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanej pracy).

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Dostęp i przechowywanie danych
Autor powinien prowadzić dokładną ewidencję danych źródłowych związanych z jego publikacją i może zostać poproszony o zapewnienie dostępu do tych danych do wykorzystania w procesie wydawniczym.

Oryginalność i plagiat
Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca jest oryginalna. Przytoczona treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Wielokrotne, zbędne lub równoległe publikacje
Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca nie została opublikowana i nie podlega procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie. Złożenie tej samej publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie jest zachowaniem nieetycznym i jest nieakceptowalne.

Potwierdzenie źródeł
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie nie mogą być wykorzystane bez wyraźnej, pisemnej zgody autora. 

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstanie, realizację i interpretację pracy. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich współautorów mających wkład w powstanie publikacji, a także uzyskania od nich zgody na publikację.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Autor powinien ujawnić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz zadeklarować wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów.

Zasadnicze błędy w publikowanych pracach
Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.