Judaism – Protestantism – Catholicism:Religious Paths of Economic Initiative

Magdalena Zdun, Stanisław Fel

Abstrakt


Judaizm – protestantyzm – katolicyzm: religijne ścieżki inicjatywy gospodarczej

Celem artykułu jest przedstawienie socjologicznej dyskusji na temat przedsiębiorczości w kontekście religijnych uwarunkowań. Artykuł rozpoczyna słynna teza Maxa Webera o monopolu protestanckim w tym zakresie, która podlega następnie krytycznej analizie. Tekst składa się z trzech części. Pierwsza z nich przedstawia inicjatywę gospodarczą w oparciu o czynniki pozagospodarcze. Druga część koncentruje się wyłącznie na sporze Maxa Webera i Wernera Sombarta dotyczącym kwestii prymatu między protestantyzmem a judaizmem, odpowiednio w obszarze działalności gospodarczej. Wreszcie trzecia część opisuje treść katolickiej nauki społecznej w kontekście przedsiębiorczości i postuluje podkreślenie ludzkiej godności w dziedzinie działalności gospodarczej.


Słowa kluczowe


judaizm; protestantyzm; katolicyzm; inicjatywy gospodarcze

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Attali J., Żydzi, świat, pieniądze [The Jews, the world and money], Warszawa: Wydawnictwo Cykady 2003.

Banach W., Aksjologiczne determinanty rozwoju gospodarczego [Axiological determinants of economic development], “Annales. Etyka w życiu gospodarczym” [Ethics in economic life], 2006, № 9(1).

Bartnik W., Personalizm [Personalism], Lublin: Oficyna Wydawnicza “Czas” 1995.

Bergson H., Świadomość i życie [Consciousness and life], translated by I. Wojnar, [in:] Bergson, „Myśli i ludzie” [Thoughts and people] series, I. Wojnar (ed.), Warszawa: Wiedza Powszechna 1985.

Bourdieu P., The Forms of Capital, [in:] J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood 1985.

Erhard L., Freiheit und Verantwortung. Ansprache vor dem Evangelischen Arbeitskreis der CDU, 2. Juni 1961.

Fel S., John Paul II and Human Rights, [in:] K. Pilarczyk (ed.), De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II. The Pope against social exclusion, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2015.

Fel S., Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społecznego [Oswald von Nell-Breuning’s concept of social order], Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Fel S., Podstawy aksjologiczne społecznej gospodarki rynkowej [The axiological bases of social market economy], [in:] E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk (eds.), Filozofia pochylona nad człowiekiem [Human-oriented philosophy], Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007.

Goldberg A., Judaizm [Judaism], [in:] E. Brunner-Traut (ed.), Pięć wielkich religii świata [Five major world religions], Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2001.

Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko [My correct opinions about everything], Kraków 1999.

Kozielecki J., Transgresja i kultura [Transgression and culture], Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak” 2002.

Lampert H., Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland, München 1990.

Lampert H., Freiheit als Ziel der Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, [in:] idem (ed.), Freiheit al zentraler Grundwert demokratischer Gesellschaften, St. Ottilien 1992.

Lampert H., Bossert A., Sozialstaat Deutschland. Entwicklung – Gestalt – Probleme, München 1992.

Müller-Armack A., Religion und Wirtschaft. Geisteswissenschaftliche Hintergründe unserer europäischen Lebensform, Stuttgart 1968.

Ogburn W., The Great Man Versus Social Forces, [in:] O.D. Duncan (ed.), William F. Ogburn on Culture and Social Change: Selected Papers, Chicago: University of Chicago Press 1924.

Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech [Making democracy work. Civic traditions in modern Italy], Warszawa–Kraków: Fundacja im. Stefana Batorego – Znak 1995.

Röpke W., Jenseits von Angebot und Nachfrage, Bern–Stuttgart 1979.

Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego [The theory of economic development], translated by J. Grzywicka, Warszawa: PWN 1960.

Sombart W., Żydzi i życie gospodarcze [Jews and economic life], Warszawa: IFIS PAN 2010.

Taylor F.W., The Principles of Scientific Management, New York: UK: Harper & Bro-thers 1911.

Tuchtfeldt E., Die philosophischen Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft, “Zeitschrift für Wirtschaftspolitik“, 31 (1982).

Voss von R., Soziale Marktwirtschaft – nach fünfzig Jahren, “Die neue Ordnung“, 6 (1999).

Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu [Protestant ethic and the spirit of capitalism], translated by J. Miziński, Lublin: Wydawnictwo Test 1994.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej [Economy and society. An outline of interpretive sociology], Warszawa: PWN 2002.

Wünsche H.F., Was ist eigentlich “Soziale Marktwirtschaft“?, “Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik“, 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.2-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)