University of the Third Age – a Place of Social Participationand Active Aging

Monika Adamczyk

Abstrakt


Uniwersytet Trzeciego Wieku miejscem uczestnictwa społecznego i aktywności osób starszych

Znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku w życiu osób starszych wyznaczane jest przez pola zainteresowań i aktywności, jakie im oferują. UTW są ważnymi i cennymi obszarami aktywizacji i animacji społeczno-kulturowej osób starszych. Różnorodność realizowanych przez UTW działań m.in. z obszaru edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej doskonale podkreśla fakt, że należą one do placówek, które obejmują zakresem swych działań nie tylko kształcenie, ale również wsparcie społeczne, uczestnictwo społeczne czy animację społeczno-kulturalną.


Słowa kluczowe


uniwersytety trzeciego wieku; obszary aktywności osób starszych; aktywne starzenie się

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamczyk M., Proces starzenia się populacji szansą na wzmocnienie działalności woluntarystycznej i prywatnych przepływów międzypokoleniowych w społeczeństwie polskim, „Studia Sociologica”, 2014, № 2, pp. 34-52.

Beckett F., The U3A Story by Francis Beckett_web.pdf, file: http://www.u3a.org.uk/the-u3a-story.html [accessed on: 23.07.2016].

Braun-Gałkowska M., Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem, Lublin: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie 2015, pp.10-11.

Chabior A., Kluby seniora miejscem uczestnictwa kulturalnego i animacji społeczno-kulturalnej, [in:] Z. Szarota (ed.), Aktywizacja, rozwój, integracja. Ku niezależnej starości, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM 2011, pp. 82-83.

Fabiś A., Aktywność w starości, [in:] A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, A. Chabior (eds.), Ludzka starość, Kraków: Impuls 2015, pp. 171-239.

Halicki J., Zastosowanie teorii kompetencyjnej w edukacji osób starszych, „Edukacja Dorosłych”, 1997, № 2, pp. 35-47.

http://www.aiu3a.com/indexen.html [accessed on: 24.07.2016].

Jurek Ł., „Aktywne starzenie się” jako paradygmat w polityce społecznej, „Polityka Społeczna”, 2012, № 3, pp. 8-12.

Kamiński A., Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa: PWN 1978.

Kargul J., Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1996.

Konieczna-Woźniak R., Uniwersytety Trzeciego wieku w Polsce. Profilaktyczne aspekty edukacji seniorów, Poznań: Eruditus 2001.

Maslow A., Założenia dotyczące ludzkiej natury: Hierarchia potrzeb, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC 1997.

Richert-Kaźmierska A., Forkiewicz M., Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się, 2012, https://www.researchgate.net/publication/274735751_Ksztalcenie_osob_starszych_w_koncepcji_aktywnego_starzenia_sie [accessed on: 11.11.2016].

Skibińska E., Proces kształcenia seniorów, [in:] A. Fabiś (ed.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, „Biblioteka Gerontologii Społecznej” (WSA, Bielsko-Biała), 2008, vol. 1, pp. 96-114.

Stanowska M., Rola uniwersytetów trzeciego wieku w edukacji osób starszych, [in:] M.D. Adamczyk (ed.), Starość między tradycją a współczesnością, Kraków: Impuls 2016, pp. 54-74.

Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa: PWN 2014.

Susłowska M., Psychologiczne problemy człowieka starego, [in:] Encyklopedia seniora, Warszawa: WP 1986.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Aspra-JR 2006.

Szukalski P., Aktywność zawodowa, [in:] P. Błędowski, M. Mossakowska, A. Więcek (eds), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (PolSenior), Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne 2006, pp. 407-417.

Tarkowski A., Mierzecka A., Jasiewicz J., Filiciak M., Kisilowska M., Klimczuk A., Bojanowska E., Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+, Raport Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Warszawa 2015.

Tibbitts C., Handbook of Social Gerontology. Societal Aspects of Aging, Chicago: University of Chicago Press 1960.

Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych, http://www.fpnp.pl/pdf/raport_uniwersytet_trzeciego_wieku.pdf [accessed on: 24.07.2016].

Wnuk W., Postawa wobec własnego życia, http://www.utwstrzelin.pl/?page_id=60 [accessed on: 18.01.2017].

World Health Organization, Active ageing: a policy framework, Geneva 2002, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf [accessed on: 5.12.2016].

Zoom na UTW. Raport z badania, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2012, http://zoomnautw.pl/wp-content/uploads/2012/05/Zoom_na_UTW_RAPORT_calosciowy_www.pdf [accessed on: 24.012.2016].

Żebrowski J., Zawód i osobowość animatorów kultury, Gdańsk: Wojewódzki Ośrodek Kultury 1987.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.2-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)