Technology and Aging Populationin Nnetwork Society: Towards Virtually-Based Communities?

Alina Betlej, Krystyna Leśniak-Moczuk

Abstrakt


W społeczeństwie sieci: w kierunku wirtualnie zapośredniczonych społeczności?

Współczesne transformacje społeczne są bardzo silnie powiązane z gwałtownym rozwojem technologicznym, który nie pozostaje bez wpływu na dominację reguł technologicznych w życiu społecznym. Transformacje więzi społecznych, powstawanie nowych form kontaktów, wzorów społecznych zapośredniczonych wirtualnie są zjawiskami powszechnymi w społeczeństwie sieci. Kompetencje techniczne zaczynają odgrywać coraz większą rolę w utechnicznionym środowisku społecznym człowieka. Teoretyczne poszukiwania cyfrowych wykluczonych z głównego nurtu rynkowego zakorzenionego w sieciowej kulturze komunikacji sprowadzają się bardzo często do stawiania pytań o znaczenie wieku, jako ważnej determinanty określającej pozycję i wartość rynkową współczesnego człowieka. Dominacja reguł technologicznych i obecność społecznie wytworzonej natury (Anthony Giddens) nie pozostaje bez wpływu na rosnące oczekiwania względem uczestników społeczeństwa sieci co do ich zdolności dostosowywania się do cyfrowych standardów społecznych i stopnia partycypacji w nowej przestrzeni komunikacji.


Słowa kluczowe


technologia; starzejące się społeczeństwo; społeczeństwo sieci

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bednarek J., Społeczne kompetencje medialno-informacyjne w kontekście bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, [in:] J. Bednarek (ed.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa: Difin 2014.

Betlej A., Non-knowledge, Risk and Technology in Networked World-Towards the Future, “Transformations. An Interdisciplinary Journal”, 3-4 (82-83), 2014, p. 2-17.

Betlej A., Metafora sieci a nauki społeczne – w kierunku zmiany paradygmatu struktur, „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”, 2007-2008 (Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie), p. 98-116.

Borczyk W., Wnuk W., Edukacja w starości i do starości, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich”, 2013, № 5: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje.

Castells M., Communication power, Oxford/New York: Oxford University Press 2009.

Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa: PWN 2010.

Coates J.F., Wartościowanie techniki – próba agendy na XXI wiek, [in:] L.W. Zacher (ed.), Nauka. Technika. Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT 2012, p. 409-416.

Chabior A., Tokarz-Kamińska B., Wizerunek starości i człowieka starego. Postawy wobec starzenia się społeczeństw, [in:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa 2013.

Grotowska-Leder J., Ekskluzja społeczna – aspekty teoretyczne i metodologiczne, [in:] J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (eds.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, Toruń: Wydawnictwo Akapit 2005.

Mariański J., Nowe technologie medialne w ocenie społecznego nauczania kościoła, [in:] S. Partycki (ed.), E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Zacher L.W., Cywilizacja techniczna – społeczeństwo informacyjne w perspektywie wiedzy, [in:] A. Betlej, D. Błaszczak, M. Górka (eds.), Społeczeństwo – technologia – gospodarka w świecie sieciowych powiązań. Ku przyszłości, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, p. 87-104.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.2-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)