The Role of an Elderly Person in a Family Living in Podlaskie Voivodeship

Emilia Kramkowska

Abstrakt


Rola człowieka starego w rodzinie zamieszkującej w województwie podlaskim

Podstawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina, zawsze narażona była na zmiany wywołane przeobrażeniami otaczającej ją rzeczywistości. Zmienia się definicja rodziny, zmieniają pełnione przez nią funkcje, czy koloryt wszystkiego, co składa się na codzienność. Przekształceniom ulegają również role poszczególnych jej członków – niektóre ulegają rozszerzeniu, np. jeden rodzic musi wypełniać obowiązki obojga, a inne zawężeniu. Prezentowany tekst dotyczy ról, jakie we współczesnej rodzinie pełnią najstarsi jej członkowie, które omawiane są na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród pracowników instytucji pomocy w woj. podlaskim. Czy seniorzy są traktowani z szacunkiem czy też nie? Czy odgrywają znaczącą rolę w dzisiejszej rodzinie czy są raczej spychani na margines? Odpowiedzi na te i podobne pytania zawiera przedkładany artykuł.


Słowa kluczowe


starość; ludzie starzy; rodzina; rola; województwo podlaskie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge 2012, UNFPA, New York and Help Age Internationa, London: 2012. Avaliable at: http://www.helpage.org/resources/ ageing-in-the-21st-century-a-celebration-and-a-challenge [date of access: 14.11.2012].

Borowik J., Pędich W., Status społeczny ludzi starych na wsi (na przykładzie Białostocczyzny), [in:] L. Solecki (ed.), Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie, Lublin: Instytut Medycyny Wsi 2004, p. 37-45.

Dajnowicz M., Badacze drobnej szlachty ziem polskich, ze szczególnym uwzględnieniem szlachty łomżyńskiej, [in:] A. Dobroński (ed.), Badacze i historiografia regionu łomżyńskiego, (series: Badacze Ziemi Łomżyńskiej), Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 2008, p. 29-35.

Dyczewski L., Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1994.

Dyczewski L., Rodzina jako twórca i przekaziciel kultury polskiej, [in:] J.M. Markowska (ed.), W kręgu rodziny dawnej i dzisiaj. Materiały z konferencji: Jesień życia – blaski i cienie, Rodzina – tradycja i współczesność, Białystok: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 2000, p. 7-30.

Gorlach K., Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2004.

Halicka M., Satysfakcja życiowa ludzi starych. Studium teoretyczno-empiryczne, Białystok: Akademia Medyczna 2004.

Halicka M., Problemy rodziny w opiece nad człowiekiem starym niesprawnym, [in:] M. Halicka, J. Halicki (eds.), Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006, p. 242-254.

Kietliński M., W suwerennej Polsce, [in:] A. Dobroński (ed.), Historia województwa podlaskiego, Białystok: Instytut Wydawniczy KREATOR 2010, p. 308-324.

Klimczuk A., Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Lublin: Wydawnictwo Wiedza i Edukacja, Lublin 2012.

Kramkowska E., Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe KATEDRA 2016.

Krzyżowski Ł., Zobowiązania rodzinne i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 38, 1(143), 2012, p. 125-142.

Kożuch A., Rozwój obszarów wiejskich. Teoria i praktyka, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 2002.

Romanowicz W., Pogranicze jako miejsce kształtowania się postaw ekumenicznych, [in:] M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (eds.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, vol. II, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006, p. 107-116.

Rosset E., Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Warszawa: PWG 1959.

Sadowski A., Struktura religijno-etniczna mieszkańców województwa podlaskiego, [in:] A. Sadowski, T. Skoczek (eds.), Mniejszości narodowe i etniczne a media elektroniczne. Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2001, p. 115-142.

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognoz na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014. Avaliable at: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnoscsytuacja-demograficzna-osob-starszych-i-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050,18,1.html [date of access:19.04.2016].

Tomiło J., Biografie ludzi starszych jako źródło wartości wychowawczych, [in:] S. Steuden, M. Marczuk (eds.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, p. 205-215.

Turowski J., Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.2-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)