Older People, Ageing and Old Age in the Light of Some Public Opinion Surveys in Poland

Krzysztof Jurek, Beata Dobrowolska

Abstrakt


Ludzie starzy, starzenie się i starość w świetle wybranych badań opinii społecznej w Polsce

Niniejszy artykuł bazuje na analizie sondaży przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Centrum Badania Opinii Społecznej. Artykuł podzielono na cztery części. W pierwszej zreferowano wyniki badań odnoszące się do granicy starości, zarówno tej duchowej, jak i fizycznej. W części drugiej przedstawiono opinie Polaków na temat starzenia się, częstotliwość myślenia na temat własnej starości, obawy przed starością. W części trzeciej opisano postawy wobec osób starszych w Polsce. Wskazane bloki tematyczne poprzedza krótka charakterystyka demograficzna sytuacji ludnościowej Polski (dane GUS, Eurostat i ONZ) oraz charakterystyka społeczna przeciętnego Polaka po 60 roku życia.


Słowa kluczowe


ludzie starzy; starość; starzenie się; badania opinii społecznej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bromley D.B., Psychologia starzenia się, Warszawa: Wydawnictwo PWN 1969.

de Beauvoir S., The Coming of Age, New York: W.W. Norton & Company 1996.

Dubas E., Starość znana i nieznana – wybrane refleksje nad współczesną starością, „Rocznik Andragogiczny”, 2013/20, p. 135-151.

Halicka M., Halicki J., Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, [in:] B. Synak (ed.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002, p. 198-218.

Kinsella K., Velkoff V.A., The Demographics of Aging, „Aging Clinical Experimental Research”, 2001/14, p. 159-169.

Kirkwood T.B., Human Senescence, „Bioessays”, 1996/18(12), p. 1009-1016.

Levinson D.J., A Conception of Adult Development, „American Psychologist”, 1986/41(1), p. 3-13.

Malinowski A., Międzypokoleniowe przemiany właściwości biologicznych i zdrowotnych ludzi w podeszłym wieku, [in:] M. Dzięgielewska (ed.), Przygotowanie do starości, Łódź: Zakład Oświaty Dorosłych 1997, p. 123-130.

Oliwińska A.I., Style życia współczesnych Polaków, [in:] P. Szukalski, I. Oliwińska, E. Bojanowska, Z. Szweda-Lewandowska (eds.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2008, p. 47-71.

Phillipson C., Baars J., Social Theory and Social Ageing, [in:] J. Bond, S. Peace, F. Dittmann, G. Westerhof (eds.), Ageing in Society. European Perspectives on Gerontology, London: Sage 2008, p. 68-84.

Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo UP 2004.

Szatur-Jaworska B., Pieniężne świadczenia społeczne i sytuacja mieszkaniowa osób starszych, [in:] B. Szatur-Jaworska (ed.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Biuro RPO, Warszawa 2008, p. 37-68.

Trafiałek E., Rodzina i środowisko zamieszkania, [in:] B. Szatur-Jaworska (ed.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Biuro RPO, Warszawa 2008, p. 79-94.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.2-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)