Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty kreujące popyt inwestycyjny w Polsce

Lech Jańczuk

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest analiza najważniejszych czynników, mających wpływ na kreowanie popytu inwestycyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. W pierwszej jego części zdefiniowano popyt inwestycyjny przez pryzmat przyczyn jego powstawania w sektorze publicznym i prywatnym. Wskazano rodzaje popytu inwestycyjnego charakterystyczne dla obu wyżej wymienionych sektorów i warunki ich powstawania. W części drugiej przeanalizowano najważniejsze determinanty kreowania popytu inwestycyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego. Wskazano również przyczyny występowania określonych kierunków zmian i trendów udziału wydatków majątkowych w dochodach ogółem jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2015. W zakończeniu przedstawiono najważniejsze wnioski wynikające z artykułu oraz przedstawiono kierunki pożądanych zmian.


Słowa kluczowe


jednostki samorządu terytorialnego; popyt inwestycyjny; rozwój społeczno--gospodarczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Glumińska-Pawlic J., Sawicka K., Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Zielona Góra: Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji 2002.

Jańczuk L., Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” 5(2013), nr 1, s. 121-130.

Jańczuk L., Ewolucja samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, w: Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik–Maruszak, Lublin 2012.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997.

Michałowski S., Społeczne aspekty filozofii samorządu terytorialnego w Polsce. Od idealizmu do realizmu, w: 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Lublin 2012.

Miszczuk A., Żuk K., Samorząd terytorialny jako stymulator lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, w: A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

Rutkowski J., Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Wyd. Difin, Warszawa 2006.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa: PWN 2007.

Szołno-Koguc J., Nowoczesne instrumenty efektywnego zarządzania finansami gmin, w: Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, red. S. Michałowski, Lublin: Wyd. UMCS 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.9.1-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)