Sąsiedztwo w mieście. Pojęcie, typologia i znaczenie

Stanisław Cieśla

Abstrakt


Sąsiedztwo należy do istotnych problemów badawczych socjologii. Krytycy miast uważali zanik sąsiedztwa za jedną z głównych wad ich rozwoju. Reformatorzy społeczni i urbaniści, wskazując sposoby przezwyciężenia tego kryzysu, wysuwali programy, których istotną częścią stała się wizja takiej organizacji życia społecznego w .mieście, która stwarzałaby optymalne warunki dla rozwoju i pogłębiania stosunków sąsiedzkich. Miasta miano przekształcić w zespoły dobrze funkcjonujących i zintegrowanych społeczności lokalnych dawnego, tradycyjnego typu. Dzięki temu miały zostać przezwyciężone takie zjawiska jak: anonimowość, zagubienie w tłumie, zatomizowanie, a więc charakterystyczne negatywne zjawiska szybko rozwijających się miast kapitalistycznych XIX wieku.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)