Struktura społeczno-zawodowa a postawy i zachowania religijne ludności wiejskiej

Janusz Mariański

Abstrakt


/.../ Pokazanie zróżnicowań postaw 1 zachowali religijnych w wybranych kategoriach społeczno-zawodowych jest ważne w kontekście poglądów podkreślających ujednolicającą rolę religii w społeczeństwie. A. Siciński we wprowadzeniu do pracy zbiorowej pisał, że stosunek do religii nie jest czynnikiem, który odróżniałby poszczególne style życia w Polsce i dopiero studia nad specyfiką polskiego stylu życia i jego odmiennością od styla życia innych społeczeństw ujawniłyby rolę religii jako czynnika różnicującego.

Z drugiej strony wiele wskazuje na to, że społeczeństwo także wiejskie jest w trakcie kształtowania zróżnicowanych poglądów i postaw religijnych w różnych warstwach społecznych.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)