Sens i bezsens życia w doświadczeniach młodzieży szkolnej

Janusz Mariański

Abstrakt


The article is dedicated to the attitudes of young people towards sense of life and it is based on the results of the sociological survey made in eight Polish towns in 1994-1996. In spite of many life difficulties, especially in social life, surveyed people showed relatively high level of intensity of their attitudes in a matter of individual sense of life. Common opinion about advances decay process of positive attitudes towards sense of life, about widespreading hopelessness and absurdity of life was not confirmed. Positive attitudes towards life predominated over “moderately” positive attitude (partly approval, partly disapproval of life) and especially over negative attitudes towards the sense of life. The matter of sense of life is very important part of life experience of Polish youth. Even if we are a frustrated society, as some people claim, certainly we are not a society without sense-creating systems. Obtained results prove that there is clear dependence between religiousness and the feeling of sense of life.


Słowa kluczowe


sens życia; bezsens życia; młodzież; cierpienie; samobójstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berger P. L.: Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii. Tłum. W. Kurdziel. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 1997.

Budyta D., Kaczor-Pańków G.: Orientacje moralne a środowisko lokalne. „Wieś i Rolnictwo” 1992 nr 3-4 s. 227-240.

Cekiera Cz.: Toksykomania. Narkomania − lekomania − alkoholizm − nikotynizm. Warszawa: PWN 1985.

Drozd I.: Samobójstwo a rodzina. W: Szkice z socjologii medycyny. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, M. Ogryzko-Wiewiórowska, W. Piątkowski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1998 s. 163-179.

Frankl V. E.: Nieuświadomiony Bóg. Tłum. B. Chwedeńczuk. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1978.

Fries H.: Fundamentaltheologie. Graz−Wien−Köln: Verlag Styria 1985.

Jacyniak A., Płużek Z.: Świat ludzkich kryzysów. Kraków: WAM 1996.

Jak Polacy oceniają swoje życie codzienne. Komunikat z badań CBOS. BS/135/120/94. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej 1994.

Kamiński J.: Postawy moralne sportowców Gdańska. Gdańsk−Lublin 1998 (mps pracy magisterskiej − Archiwum KUL).

Libiszowska-Żółtkowska M.: Religia wobec fenomenu śmierci. Wierzeniaipostawy. W: Szkice z socjologii medycyny. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, M.Ogryzko-Wiewiórowska, W. Piątkowski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1998 s. 137-149.

Mariański J.: Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1998.

Obuchowski K.: Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka. Wydawnictwo s.c. 1995.

Okła W.: Dynamika zmian poczucia sensu życia u osób po próbach samobójczych. W: Problemy współczesnej psychologii. T. 2. Red. A. Biela, Cz. Walesa. Lublin: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Lublinie 1992 s. 521-526.

Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 1998 r. „L'Osservatore Romano” 19:1998 nr 3 s. 5-6.

Ożóg T.: Z badań nad poczuciem sensu życia młodzieży należącej do katolickich ruchów młodzieżowych. „Roczniki Nauk Społecznych” 25:1997 z. 2 s. 67-78.

Pankowski K.: O sensie życia, wartościach życiowych, cnotach i występkach. W: Wartości, praca, zakupy... O stylach życia Polaków. Red. M. Falkowska. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej 1997.

Pawłowicz Z.: Człowiek a religia. Materiały katechetyczne dla kapłanów. Gdańsk: Kuria Biskupia Gdańska 1986.

Płużek Z.: Psychologia pastoralna. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1991.

Polski Generalny Sondaż Społeczny. Struktura skumulowanych danych 1992-1995. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego 1996.

Popielski K.: Analiza poczucia sensu życia. Test Noo-Dynamiki (T. N-D). Wprowadzenie. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1991.

Popielski K.: Miejsce i znaczenie analizy egzystencjalnej i logoteorii. „Zdrowie Psychiczne” 23:1982 nr 1-2 s. 5-16.

Popielski K.: Metody badania frustracji egzystencjalnej i nerwicy noogennej stosowane w logoteorii. „Zdrowie Psychiczne” 23:1982 nr 1-2 s. 72-91.

Pytania o sens życia. Z O. Profesorem Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia dr Włodzimierz Dłubacz − redaktor naczelny „Ku Nowej Polsce”. „Ku Nowej Polsce” 3:1998 nr 1 s. 7-8.

Skolimowski H.: Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia. Wrocław: Wrocławska Oficyna Wydawnicza „Astrum” 1991.

Tatarkiewicz W.: O szczęściu. Warszawa: PWN 1985 s. 22.

Weź swój Krzyż! „L'Osservatore Romano” 19:1998 nr 5-6 s. 23-24.

Wolność religijna niezbywalnym prawem Kościoła. „L'Osservatore Romano” 19:1998 nr 3 s.25-27.

Zdaniewicz W.: Wartości religijno-moralne młodzieży polskiej − materiały ze Zjazdu Formatorów Pallotyńskich w Ołtarzewie (mps).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)