Wartość pracy w życiu bezdomnych

Renata Babiarz

Abstrakt


The paper shows a theoretical reflection and empirical research of the value of work, as it is perceived in the teaching of the Church, but also shows the attitude adopted by the people who are unemployed. According to the basic assumptions of the doctrine of the Church, the subject-related character of work has been stressed here. It is man who is its creator and addressee, therefore its value is not merely limited to ensure living conditions. At the same time, the manner of „defining” the value of work is subjectively characterized, in respect of social circumstances and the personal situation of those who are to assess and approve of work.

The paper describes the social circumstances of the unemployed, as well as the causes of this unemployment in the socio-political breakthrough in Poland. On the basis of trial research among the unemployed and homeless men from the Brother Albert Hospice for the Homeless in Lublin, the situation of those people has been analyzed. Among other things, not only the very manner of assessment of work has been analyzed, but also the circumstances under which the respondents lost it, the actual motives why they search for a job, and what obstacles they have in doing it. It follows from the research that the causes of the present situation of the people under study are not only the social conditions that are the reasons why they are unemployed. We have to take into consideration their personalities; they are often passive and adopt a pessimistic attitude towards reality and their own chances. The author draws pedagogic conclusions concerning the aid to the unemployed and homeless (for these two situations are most often consequently linked).


Słowa kluczowe


wartość pracy; nauczanie Kościoła; bezrobotni; bezdomni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiarz R., Bezdomni mężczyźni wobec pracy (na przykładzie schroniska dla bezdomnych w Lublinie), Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1998 (mps).

Bartosz B., Błażej E., O doświadczaniu bezdomności, Warszawa: Wydawnictwo „Scholar” 1995.

Bjørkøe J. A., Pomoc do samopomocy, Warszawa: Wydawnictwo „Żak” 1997.

Chmielewski M. (red.), Kościół w Polsce wobec potrzebujących, Lublin: TN KUL 1994.

Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Lublin: TN KUL 1993.

Gliszczyńska X., Motywacja do pracy, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1981.

Jan

Paweł II, Encyklika Laborem exercens, [w:] J. Keller, Katolicka doktryna społeczna, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1989, s.559-578.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994.

Keller J., Katolicka doktryna społeczna, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1989.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997.

Kowalczuk R., Siczyński T., Psychologia i socjologia pracy, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1984.

Kowerski M., Zmiany na wiejskim rynku pracy, [w:] R. Borowicz, K.Łapińska-Tyszka (red.), Syndrom bezrobocia, Warszawa: IRWiR PAN 1993, s. 127-149.

Leon XIII, Encyklika Rerum novarum, [w:] J. Keller, Katolicka doktryna społeczna, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1989, s. 388-401.

Lis F. J., Człowiek w procesie pracy. Praca − chęć czy przymus?, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1982.

Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje: socjologia organizacji i zarządzania, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1996.

Matka

Teresa, Brat Roger, Droga krzyżowa, Michallineum, 1988.

McGinnis A. L., Sztuka motywacji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 1992.

Nowak M., O pedagogikę wrażliwą na osobę i wspólnoty osób, „Roczniki Nauk Społecznych”, 24(1996), z. 2, s. 31-51.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa: PWN 1992.

Porowski M., Bezdomność − obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.) Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa: Wydawnictwo „Żak” 1997, s. 433-443.

Przymeński A., Geografia i skala zjawiska bezdomności w Polsce, „Roczniki Naukowe Caritas”, 1(1997), s. 29-55.

Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski H. (red.), Polityka społeczna, Warszawa: „Interart” 1996.

Sęk H. (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa: PWN 1993.

Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN 1988.

Śledzianowski J., Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta a bezdomność, Wrocław: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 1995.

Śliwińska A., Degradacja małego miasta pod wpływem bezrobocia, [w:] R. Borowicz, K. Łapińska-Tyszka (red.), Syndrom bezrobocia, Warszawa: IRWiR PAN 1993, s. 111-119.

Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, Warszawa: „Interart” 1996.

Ustawa o pomocy społecznej, Dz.U. z 1993 r. Nr 13 poz. 60, z 1994 r. Nr 62 poz. 265, z 1996 Nr 100 poz. 459 i Nr 147 poz. 687, z 1997 r. Nr 93 poz. 569, z1998 r. Nr 64 poz. 414, Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz.1118 i poz. 1126.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dz.U. z 1995 r. Nr 1 poz. 1.

Zaleska E., Badania bezdomności w Polsce, „Sprawy Mieszkaniowe” 1995, z. 1, s. 117-136.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)