W poszukiwaniu paradygmatu antropologii religii

Adam A. Szafrański

Abstrakt


In our anthropological considerations today we refer to the conclusions given by C. Geertz. They may seem to have only a historical character. The paper sought to show symptoms which prove that Geertz's thought has not so much been revitalized as its success has never been on the wane. Similarly as in the case of British anthropology, which is in principal pursued in the functional-structural spirit, bringing to mind the „immortal” figure of Malinowski, so Geertz's works were read in the United States in the 1960s. At the moment, they are also read in Indonesia, in such countries as, for instance, China, Germany, Russia, Holland, or Portugal.


Słowa kluczowe


antropolog; antropologia religii; etnografia „przejrzysta”; kultura jako „sieć znaczeń”; religia; rytuał; „żywa” etnografia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Evans-Pritchard E. E.: Nuer Religion, 3rd ed., Oxford: Clarendon Press 1967.

Firth R.: Man and Culture. An Evaluation of the Work of Bronisław Malinowski, 4th ed., London: Reutledge & K. Paul 1963.

Geertz C.: The Religion of Java, Chicago: Glencoe III, Free Press 1960.

Geertz C.: Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa: Wyd. KR 2000.

Geertz C.: The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books 1973.

Geertz C.: O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków: Wyd. Baran i Suszczyński 1997, s. 214-236.

Gouldner A. W.: Funkcjonalizm w angielskiej antropologii, w: Czy kryzys socjologii, red. J. Szacki, Warszawa: Czytelnik 1977, s. 196-208.

Hałas E.: Symbole w interakcji, Warszawa: Oficyna Naukowa 2001.

Inglis F.: Geertz, Culture, Custom and Ethics, Cambridge: Polity Press 2000.

Malinowski B.: Coral Gardens and Their Magic, Vol. 1, London: Allen & Unwin 1965.

Malinowski B.: The Role of Magic and Religion. An Anthropological Approach, w: A.Lessa, E. Z. Vogt, Reader in Comparative Religion, 3rd ed., New York: Harper & Row 1972, s. 63-72.

Malinowski B.: Magia, nauka i religia, w: tenże, Szkice z teorii kultury, Warszawa: Książka i Wiedza 1958.

Moris B.: Anthropological Studies of Religion. An Introductory Text, 5th ed, Cambridge: Cambridge University Press 1990.

Nadel S.: Malinowski on Magic and Religion, w: Firth, dz. cyt., s. 189-209.

Olszewska-Dyoniziak B.: Zarys antropologii kultury, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1996.

Szafrański A. A.: „Nowa antropologia” wobec dawniejszych koncepcji religii i magii, Kraków: Nomos 2000.

Szafrański A. A.: Magiczno-religijny charakter instytucji ogrodnictwa u Trobriandczyków w świetle badań Bronisława Malinowskiego, w: Z zagadnień etnologii i religioznawstwa, red. Z. Zimoń, Warszawa: Verbinum 1986 s. 126-149.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)