Nowy wymiar zniewolenia czyli o syndromach globalizacji

Teresa Zbyrad

Abstrakt


The term globalization is most often used in the world economy. With some people it arouses enthusiasm, and hence a lot of them have become its followers, and with others it inspires fear, uncertainty, the feeling of threat. It is doubtless that the process of globalization has its advantages and drawbacks; it brings liberation to some and enslavement to others. The growing correlations between particular countries in the  economic, political and social fields are especially dangerous. The growing economic relations to an ever greater degree limit the sovereignty of particular countries. Cultural homogenization leads to decline of national culture, and standardization of the world creates a serious threat for behavior models and lifestyles. The globalization process is not indifferent to man; it is a new form of enslavement. Syndromes of globalization include, among others, civilization, cultural, and economic unification, more and more acute social inequality, unemployment, increase in mega-corporations, and consumerism. The aim of the article is to attempt giving an answer to the question: Does the globalization process enslave man, and if so, then to what degree?  


Słowa kluczowe


osoba ludzka; godność; normy moralne; prawa człowieka; wartości uniwersalne; wartość pracy ludzkiej; bezrobocie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong J. L.: Jaka kultura w Stanach Zjednoczonych, w: Wiara a kultura. Materiały z sesji poświęconej wyzwaniom współczesnej kultury wobec człowieka wiary, red. J. Zimny, Sandomierz: Instytut teologiczny im bł. Wincentego Kadłubka 2004.

Bauman Z.: Globalizacja, Warszawa: PWN 2000.

Chałasiński J.: Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963.

Dyczewski L.: Kultura polska w procesie przemian, Lublin: TN KUL 1993.

Gabryś L.: Instytucja państwa w dobie globalizacji, w: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. E. Okoń-Horodyńska, Katowice: Akademia Ekonomiczna 1999.

Główczyk J.: Uniwersalny słownik ekonomiczny, Warszawa 2000.

Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Warszawa: PWN 1994.

Kleer J.: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Warszawa: Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” 1998.

Kowalczyk S.: Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin: KUL 1994.

Kowalczyk S.: Naród – państwo – Europa. Z problematyki filozofii narodu, Radom: PWE 2003

Kroeber A.: Istota kultury, Warszawa: PWN 1989.

Krzysztofek K.: Technologie informacyjne a rozwój cywilizacyjny, w: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 2002.

Osadnik M.: Człowiek wobec wyzwań globalizacji, w: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. E. Okoń-Horodyńska, Katowice: Akademia Ekonomiczna 1999.

Sztompka P.: Socjologia, Kraków: Znak 2003.

Szymański W.: Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Warszawa: Difin 2001.

Zdanowski J.: Kultury pozaeuropejskie i globalizacja, Warszawa: Elipsa 2000.

Znaniecki F.: Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa: PWN 1974.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)