Społeczny wymiar bezrobocia w Polsce i jego konsekwencje dla rodzin

Małgorzata Szyszka

Abstrakt


Economic and political changes which took place in Poland at the beginning of 90s had a considerable influences on the Polish labour market. The unemployment was one of the many negative results. This phenomenon was a new and unfamiliar situation for majority of Polish society. The socialist society was free from the problem of unemployment. The situation changed dramatically at the beginning of 1990s, when the unemployment was increasing very fast. There are many types of unemployment, the worst of which is a long-term unemployment with its negative consequences for a given family. The consequences of unemployment are not only economic, but also social. It affects the realization of the basic functions of families. The lack of work influences the life of families, disturbing their functioning. As a result, there is a growing number of poor families and even chronic poverty. Therefore, the unemployment is defined as a present social matter, witch requires some solutions.

The fundamental aim of this article is to discuss the social structure of Polish unemployment as well as the influence of the unemployment on the situation of Polish families. The issue was presented from the perspective of political and economic transformations occurring in Poland after 1989 and their influence on the shape of the labour market in Poland. The first part of the article deals with the problem – of the causes and the level the unemployment. The second part presents the social structure of Polish unemployment. The next part of the article discusses the implications of the unemployment for families, whereas in the last part there will be presented the governmental forms of supporting families and activating the unemployed.


Słowa kluczowe


rodzina; bezrobocie; społeczna struktura bezrobocia; polityka zatrudnienia; aktywizacja bezrobotnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa: IPiSS 2004.

Borkowski T., Marcinkowski A., Socjologia bezrobocia, Warszawa: Interart 1996.

Głąbicka K., Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2004.

Golinowska S. (red.), W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2004, Warszawa: UNDP 2004.

Gorlach K., Zmiana społeczna a problemy społeczne, w: K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak, Labirynty współczesnego społeczeństwa, Warszawa: Interart 1996, s. 161-208.

Iżyk W., O sprzężeniach zwrotnych między polityką gospodarczą a polityką społeczną, „Polityka Społeczna” 1991, nr 4, s. 7-9.

Kabaj M., Efektywność makroekonomicznych programów przeciwdziałania bezrobociu, w: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, red. M. Bednarski, Warszawa: IPiSS 1996, s.303-344.

Kabaj M., Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu, w: Polityka społeczna. Stan i perspektywy, red. J. Auleytner, Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji 1995, s.155-183.

Kowalska A., Aktywność ekonomiczna kobiet i ich pozycja na rynku pracy, Warszawa: GUS 1996.

Kryczka P., Czy „kryzys rodziny”?, w: Polska rodzina na progu Trzeciego Tysiąclecia, red. R. Ryszka, Lublin: Norbertinum 2000, s. 73-83.

Kryczka P., Zmiany ról rodzinnych, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997, s. 209-221.

Kryńska E., Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, w: D. Graniewska, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, Warszawa 2004.

Marzec H., Bezrobocie jako czynnik kryzysowy we współczesnej rodzinie polskiej, w: Rodzina polska u progu XXI w., red. H. Cudak, Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna 1997.

Mitręga M., Bezrobocie i formy jego łagodzenia, w: L. Frąckiewicz, Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, Katowice: „Śląsk” 2002, s.169-215.

Mlonek K., Tradycje badań bezrobocia w Polsce – zagadnienie metodologiczne, w: T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia, Warszawa: Interart 1996, s. 61-79.

Rajkiewicz A. (red.), Społeczeństwo polskie w latach 1989-1994. Zagadnienia polityki społecznej, Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta 1996.

Ratyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, t. I-II, Warszawa: „Difin” 2003 .

Reszke I., Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce, Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta 1995.

Roczniki Statystyczne GUS

Stawna A., Strategie i programy rządowe, instytucje rynku pracy, ustawowe regulacje, w: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Poznań: Wydawnictwo AE 2003, s. 291-312.

Sztanderska U., Bezrobocie w Polsce – cechy charakterystyczne, w: R. Borowicz, K. Łapińska-Tyszka, Syndrom bezrobocia, Warszawa: Polska Akademia Nauk 1993, s. 14-35.

Szylko-Skoczny M., Pierwsze symptomy degradacji życia rodzinnego w sytuacji długotrwałego bezrobocia a wyzwania pod adresem polityki społecznej i ekonomicznej, w: Rodzina, społeczeństwo, gospodarka rynkowa, red. J. Kroszel, Opole: Wydawnictwo UO 1995, s.129-137.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2002.

Ulińska R., Rodzinna pomoc bezrobotnym, „Polityka Społeczna” 1994, nr 4, s. 12-13


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)